وکالت و رضایت برای اخذ گذرنامه همسر

موکل: آقای امیرعلی -------------------

وکیل: خانم مائده     --------------------

مورد وکالت : مراجعه به کلیه سازمانها ، ادارات ، نهادهای دولتی و انقلابی و غیره از جمله پلیس گذرنامه نیروی انتظامی و پلیس دیپلماتیک و قضایی و وزارت خارجه و دفاتر پلیس + 10 و سایر مراجع ذیربط درخصوص انجام کلیه امور گذرنامه ای و اخذ و تمدید اصل گذرنامه و المثنی به دفعات و کرارا از مراکز مربوطه و حضور در دفاتر اسناد رسمی و ارائه مدارک مورد نیاز (عقدنامه و شناسنامه ها) جهت احراز هویت و اثبات نسبت وکیل به عنوان همسر موکل و انجام گواهی امضاء و انجام کلیه امور و ارائه مدارک مورد نیاز مراجع فوق الذکر توسط وکیل و انجام کلیه امور پیش بینی نشده بنحوی که در هیچیک از موارد فوق الذکر نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد و موکل در ضمن همین سند رضایت کامل و بدون قید و شرط خود را در مورد خروج از کشور وکیل به دفعات و بدون محدودیت وطابق ضوابط قانونی اعلام نموده و حق عدول از این رضایت را از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای کلیه اختیارات کامل بوده با حق توکیل به غیر ولو کراراً و هر گونه عمل و امضاء وکیل به منزله عمل و امضاء موکل بوده نافذ و معتبر است و ضمن عقد خارج لازم موکل حق عزل وکیل یا ضم امین و وکیل دیگر را از خود سلب و ساقط نمود.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 255,000ریال  وصول و برابر رسید مرجع سامانه بشماره مربوطه پرداخت وتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  ----------- تنظیم گردید .

به تاریخ         خرداد ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  دو هجری شمسی  محل امضاء

/ 0 نظر / 2518 بازدید