اطلاعیه در خصوص دفاتر طلاق

حسب دستور معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسنادواملاک کشور مبنی بر ساماندهی تأسیس دفاتر طلاق در سطح کشور به اطلاع کلیه سردفتران ازدواج واجد شرایط میرساند که نیاز هر واحد ثبتی به تأسیس دفتر طلاق براساس آخرین آمار ارسالی هر استان بررسی و مطابق لیست ضمیمه تعیین گردیده است. لذا ضمن ملحوظ نظر قرار دادن شرایط مندرج در ماده پنج * نظامنامه مربوط به انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب 22/8/78  ، چنانچه تمایل به تصدی سردفتری طلاق دارند تقاضای کتبی خود را حداکثر تا تاریخ  15/6/91 به ادارات کل ثبت استانهای متبوع تسلیم نمایند .

 

 

 

                                                                          اداره کل امور اسنادوسردفتران

 

                                                                       سـازمان ثبت اسنادوامـلاک کشـور

 

 

* « ماده 5 – سردفتر طلاق از بین سردفتران شاغل که حداقل 5 سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که علاوه بر شرایط مقرره در این نظامنامه دارای  30 سال سن باشند انتخاب خواهدشد .

 تبصره – درصورتی که در محل ،‌ سردفتر  ازدواج  واجد شرایط نباشد ، داشتن حداقل پنج سال سـابقه سردفتری ازدواج لازم الرعایه نخواهدبود »

/ 0 نظر / 15 بازدید