# دفتر_اسناد_رسمی

اعلام غیر رسمی کانون نسبت به ویروسی بودن سرور سازمان ثبت

همکار گرامی با سلام نامه زیر از یکی ازشرکت های تهیه کننده نرم افزار دفاتر برای کانون سردفتران ودفتریاران ارسال گردیده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

اﺧﺬ ﻳﻚ اﻣﻀﺎء از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ درذﻳﻞ اﺳﻨﺎد

آﻳﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﺎده 16آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا درذﻳﻞاوراق ، ﺑﻪ روال ﺳﺎﺑﻖ ، ﻧﻴﺎزیﺑﻪ اﺧﺬ دو اﻣﻀﺎء ازﻫﺮﻳﻚ ازاﺻﺤﺎب ﺳﻨﺪ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید