# تعهد

تعهدنامه برای دارندگان مدارک مالکیت اراضی شهری

در تاریخ ذیل دردفترحاضر گردیدند : آقای ---------- به آدرس تهران----------- کد پستی ----------------.  بعدالحضور اعلام داشتند: اینجانب وکیل مالکین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 96 بازدید

تعهد مبنی بر عدم نقل و انتقال برای اداره ثبت

در تاریخ ذیل دردفترحاضر گردیدند : خانم ...................... بعدالحضور اعلام واقرارداشتند:اینجانب به عنوان مالک پلاک ثبتی .......فرعی از ....... اصلی واقع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

تعهد رئیس هیئت مدیره درخصوص شغل دولتی اشتغال ندارم

بدینوسیله اینجانب : خانم ......................................  رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره شرکت در شرف تاسیس تعهد و اقرار مینمایم بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید