# تعهد

تعهد مبنی بر عدم نقل و انتقال برای اداره ثبت

در تاریخ ذیل دردفترحاضر گردیدند : خانم ...................... بعدالحضور اعلام واقرارداشتند:اینجانب به عنوان مالک پلاک ثبتی .......فرعی از ....... اصلی واقع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

تعهد رئیس هیئت مدیره درخصوص شغل دولتی اشتغال ندارم

بدینوسیله اینجانب : خانم ......................................  رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره شرکت در شرف تاسیس تعهد و اقرار مینمایم بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید