فسخ اجاره نامه

1-آقای ------------ ،2- آقای -----------

به ترتیب موجر و مستاجر سند اجاره شماره --------مورخ ----------- دفتر ---------تهران ، بعد الحضور اعلام و اقرار داشتند با توافق کامل طرفین سند اجاره مذکور را فسخ نمودند و بنا به اقرار طرفین مورد اجاره صحیح و سالم تحویل موجر گردید و کل اجاره بهاء و هزینه های آب و برق و گاز و تلفن منصوبه مصرفی تا تاریخ تخلیه تسویه گردید.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 305,000ریال  وصول وقبض سامانه شماره  مربوطه  صادر وتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  ------------- تنظیم گردید .

  به تاریخ                                   مرداد ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  دو هجری شمسی  محل امضاء 

/ 0 نظر / 1368 بازدید