متن منضم برای اسناد صلح با حق استرداد

متعاملین با قصد و رضا عقد صلح را منعقد نموده و اسقاط کافه خیارات مخصوص به صلح حتی  خیار غبن از طرفین بعمل آمد . مورد صلح عرصتا و اعیانا با تمامی متعلقات و منضمات شرعی و عرفی آن و بقدر السهم از آب و برق و گاز مشترک منصوبه میباشد و متصالح با رویت مورد صلح از کمیت و کیفیت و محل وقوع آن کاملا مطلع بوده و اقرار به تصرف آن دارد و تعهد نمود هرگونه بدهی احتمالی مالیاتی ، شهرداری و غیره را بپردازد و برابر قبض پرداختی از مصالح که متعهد پرداخت آن میباشد دریافت دارد . متصالح عدم مغایرت مورد صلح با مفاد پایانکار مستند این سند را اعلام و با مسئولیت خود مبادرت به انجام مصالحه نمود . بر حسب اظهار طرفین منافع مورد صلح قبلا به کسی واگذار نشده و فاقد هرگونه ارزش تجاری و سرقفلی میباشد . متصالح در ضمن این سند به عنوان وکیل تعیین گردید که در صورت نیاز  اقرارنامه اصلاحی به نحوی که به هیچیک از ارکان سند خللی وارد نیاورد امضاء نماید . ضمن العقد بین طرفین شرط و مقرر گردید که مصالح به عنوان وکیل متصالح حق هرگونه معامله ناقله و فسخ معاملات با هر قید و شرط را داراست و متصالح  مادام العمر مصالح حق هیچگونه  نقل و انتقال یا منتج به نقل و انتقال مورد صلح را ولو به صور صلح حقوق و وکالت و غیره را از اصل یا مازاد مورد مصالحه به هیچ نحو جزئا یا کلا و مشاعا یا مفروزا ندارد و درصورت تخلف متصالح ، موجب فسخ این صلح از سوی مصالح خواهد بود و حق بهره برداری و استفاده از مورد صلح مادام الحیات مصالح برای مصالح محفوظ میباشد . این سند بر اساس قانون تسهیل تنظیم اسناد تدوین و متصالح با علم به اینکه سند بدون مفاصا حساب مالیاتی ، نوسازی ، تامین اجتماعی و غیره تنظیم شده است تعهد نمودند هرگونه بدهی احتمالی مالیاتی ، شهرداری و غیره را به نحو تضامنی با مصالح بپردازند . متعاملین با توجه به قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی درج شده در این سند ، هرگونه تفاوت یا اشتباه در مبالغ درج شده و حق الثبت و حق التحریر را شخصا قبول دارند و لذا هر نوع ادعایی در موارد فوق نسبت به دفترخانه را از خود سلب و ساقط نمودند.

/ 0 نظر / 218 بازدید