وکالت اخذ کارت بازرگانی

موکل: خانم ................

وکیل: آقای ..........................

 مورد وکالت :مراجعه به هریک از ادارات و دوایر دولتی و غیردولتی اعم از دارایی ، شهرداری ، ثبت اسناد و املاک ، ثبت شرکتها ، اداره کل مالیات بر شرکتها و حوزه های مالیاتی ذیربط ، وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی ، شرکتهای آب ، برق ، گاز ، مخابرات ، دفاتر اسناد رسمی ، بانکها و موسسات مالی و اعتباری و یا هریک از ارگانها و نهادهای انقلابی و مراجع و محاکم صالحه دادگستری ، دادگاه ها و دادسراها ، مقامات قضایی و نیروهای انتظامی و نظامی ، تعاونیها ، سازمانها و سایر مراجع صالحه قانونی دیگر تحت هر عنوان که فرض و تصور شود جهت اخذ استعلام و نامه  و مجوز به هر اسم و رسم و به هر طریقی که مورد نیاز باشد و دادن رسید و گواهی امضاء و همچنین اخذ کارت بازرگانی و شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده و عادی بطور فوق لعاده و انجام کلیه اقدامات و پرداخت کلیه هزینه های لازمه قانونی اعم از عوارض و مالیات و سایر حقوق و دیون دولتی و اخذ گواهی نامه ها و استعلام و سایرمجوزهای مربوطه و دادن هرگونه رسید و امضائیکه لازم و ضروری باشد و انجام کلیه تشریفات لازمه قانونی از بدو الی الختم بنحویکه بهیچوجه احتیاجی بحضور و امضاء مجدد موکل نباشد .

(این وکالت صرفا جهت امور اداری و کاری بوده ودرخصوص نقل و انتقال وواگذاری فاقد اعتبار میباشد.)

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت و انجام لوازم قانونی آن  دارای اختیارات تامه مطلقه می باشد با حق توکیل غیرولو کرارا و هر گونه عمل و اقدام و امضاء نامبرده به منزله عمل و اقدام و امضاء موکل نافذ و معتبر است و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 257,300ریال  وصول و برابر رسید مرجع سامانه بشماره                  صادروتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  ........-.........- تنظیم گردید .

 به تاریخ                          آذر ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  یک هجری شمسی  محل امضاء

 

/ 0 نظر / 31 بازدید