تعهد تامین محل عبور برای انباری

در تاریخ ذیل دردفترحاضر گردیدند : آقای ............ به آدرس تهران  جنت اباد ..........

 بعدالحضور اعلام داشتند:اینجانب به عنوان وکیل مالک یکباب ساختمان قطعه ....... تفکیکی  بپلاک  .......فرعی از  ........اصلی واقع در  بخش 11تهران  حوزه ثبتی  کن برابر وکالتنامه شماره ..............بدینوسیله درخصوص نداشتن معبر انباریهای احداثی در ملک مذکور متعهد میگردم در صورت ایراد هرگونه شکایتی شخصا پاسخگو بوده و شهرداری منطقه 5 هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 21 بازدید