حساب و کتاب مبالغ دریافتی و هزینه سند

با توجه به اینکه برخی دفاتر اسناد رسمی هزینه اسناد را کمی بیشتر از حد معمول دریافت میکنند ، برای همین فایل اکسلی را آماده استفاده این عزیزان کرده ایم تا حساب و کتاب مبالغ دریافتی و هزینه سند را بتوانند کنترل نمایند و نیز در پایان هر ماه ما به التفاوت مبلغ سند و هزینه دریافتی را با سهولت بدست آورند.

هزینه اسناد

/ 0 نظر / 62 بازدید