سند انتقال انباری

مورد معامله :   تمامی ششدانگ یکباب انباری واقع در زیرزمین اول   بمساحت 9 مترو 21صدم مترمربع قطعه 1 تفکیکی  از پلاک  ............فرعی از  ............اصلی واقع در  بخش 11 تهران   حوزه ثبتی   کن.

مدرک مالکیت: مورد معامله  دارای  1 جلدسندمالکیت( با شماره چاپی .......... زیر شماره ثبت .........دفتر .........صفحه ............، ) وبرابر سند تقسیم شماره   .............مورخ .................دفتر .............تهران   به فروشنده انتقال یافته است.

 حدود مورد معامله: شمالا در 2قسمت اول دیواریست بطول 30 سانتیمتر به معبر مجاور دوم دیواریست بصورت پخ بطول 4/21متر به معبر مجاور شرقا دیواریست مشترک بطول 2/40 متر به انباری قطعه 2  ، جنوبا درب و دیوار است بطول 1/46متر بمحوطه مشاعی ، غربا دیواریست بطول 4/71متربمحوطه مشاعی.

 بهاء مورد معامله : براساس جدول ارزش معاملاتی  مبلغ  900,000ریال  ماخذ ثبت تعیین و درج گردید که تماما تسلیم انتقال دهنده شده است. اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن از طرفین بعمل آمد.  مفاد بخشنامه 10/130 - 58/1/14 به خریدار تفهیم وفروشنده وخریدار با مسئولیت خود مبادرت به انجام  معامله نمودند . بر حسب اظهار فروشنده منافع مورد معامله قبلا بکسی واگذار نشده.خریدار در ضمن این سند به عنوان وکیل تعیین گردید که در صورت نیاز هرنوع اقرارنامه تنظیم وامضاء نماید. خریدار با رویت مورد معامله از کم کیف و محل وقوع ان آگاه بوده واقرار نمودند که مورد معامله را تصرف نمودند.

 مستندات : این سند باستناد پاسخ استعلام شماره  .................مورخ ....................  حوزه ثبتی   کن  وگواهی پایانکارشماره  ..................مورخ 1390/06/21 شهرداری منطقه  5تهران  تنظیم و براساس بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد تدوین وخریدار/ان با علم به اینکه سند ‏بدون مفاصاحساب مالیاتی ،نوسازی وتامین اجتماعی تنظیم شده است تعهد نمودند هرگونه ‏بدهی احتمالی مالیاتی ،شهرداری وغیره رابه نحو تضامنی با فروشنده/گان ‏بپردازند . متعاملین باتوجه به قیمت منطقه ای وارزش معاملاتی درج شده در این سند ،هرگونه تفاوت ‏یااشتباه درمبالغ درج شده وحق الثبت وحق التحریر راشخصا قبول دارند.لذا هرنوع ادعایی ‏در موارد فوق نسبت به دفترخانه رااز خود ساقط نمودند.‏

 

/ 0 نظر / 100 بازدید