وکالت تعویض پلاک و فروش اتومبیل

موکل:----------

وکیل: ----------------

مورد وکالت : مراجعه به هر یک از ادارات و سازمانهای دولتی و دوایر مربوطه و به ویژه راهنمایی و رانندگی و پرداخت هر گونه بدهی و گواهی لازمه و مفاصا حسابها و عدم خلاف و اخذ دفترچه مالکیت و معاینه فنی خودرو و اخذ کارت المثنی  و شناسنامه خودرو و انجام مراحل قانونی آن واقدام به تعویض پلاک شخصی موکل بشماره انتظامی -----------  ایران ونهایتا دریافت پلاک جدید شخصی بنام هرکس حتی خودوکیل بنحویکه نیازبه حضوروامضاء مجدد موکل نباشد.

وپس ازتعویض پلاک انتقال قطعی تمامی یکدستگاه   سواری سمند ایکس7  مدل  1386  بشماره شناسه  -----------------وشماره شاسی  ------------وشماره موتور  -----------بنام هرکس ولوخودوکیل وبهرمبلغ و هرشرط وامضاء اسناد دردفترخانه واسقاط خیارات وسپردن تعهدات وضمانت درکشف فساد وتنظیم هرگونه اقرارنامه اصلاحی وتحویل آن بخریدارواخذ وجه آن  که طی سند  9207 مورخ 88/12/17   دفتر  ---------  به موکل انتقال یافته است.همزمان با ثبت این سند بیمه نامه شماره   ----------------   وکارت سوخت شماره  ------------------خودروتحویل وکیل گردید.

(اعتبار این وکالت درخصوص تعویض پلاک از تاریخ ذیل بمدت 5روز میباشد)

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولو کرارا دارای کلیه اختیارات کامل بوده و هر گونه عمل و امضاء وکیل به منزله عمل و امضاء موکل بوده نافذ و معتبر است و ضمن عقد خارج لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.

مالیات نقل وانتقال  مبلغ  650,000 ریال دریافت گردید وحق الثبت بمبلغ 325,000ریال   و حق التحریر وبهای اوراق جمعا بمبلغ521,300ریال و برابر رسید مرجع سامانه بشماره                  پرداخت وتسلیم شدو این سند برروی اوراق شماره های  -------------- تنظیم گردید .

 به تاریخ                         دی ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  یک هجری شمسی  محل امضاء

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید