متن تعهد استخدامی موسسه اعتباری نور

متعهد : اینجانب با مشخصات فوق الذکر ضمن عقد خارج لازم ، ملزم و متعهد می شوم که چنانچه در نتیجه عمل عمدی یا سهوی ،  مستقیم یا  غیر مستقیم اینجانب در طول مدت تصدی در موسسه اعتباری نور  به شماره ثبت 472532 ، کسر و یا زیان و یا خسارتی از هر بابت و از هر قبیل که باشد متوجه موسسه و یا متوجه اشخاص ثالث که موسسه ملزم به جبران آن گردد  به صرف مطالبه موسسه و با قبول و با تصدیق این مطلب که رقم مورد مطالبه علیه اینجانب سندیت و قطعیت تام و تمام دارد و حق هیچگونه اعتراض و ایرادی نخواهم داشت و بدون هیچ عذری آن را پرداخت نمایم . چنانچه در ظرف مدت ده روز تمام از تاریخ اعلام موسسه به وسیله اظهار نامه رسمی به اقامتگاه قانونی اینجانب که در صدر همین سند است در پرداخت بدهی خود تعلل نمایم ، موسسه مذبور حق خواهد داشت به موجب همین سند بدون انجام هیچگونه تشریفات دیگر مستقیما" از دفتر خانه اسناد رسمی به میزان مورد مطالبه علیه اینجانب اجرائیه صادر نماید.
مدلول و مفاد این سند تا سه سال  پس از استعفا یا عزل ترک خدمت اینجانب معتبر خواهد بود .
ضمنا" به موسسه وکالت  بلاعزل با حق توکیل غیر  می دهم تا با رعایت ترتیبات  فوق عنداللزوم از حقوق و مزایای شغلی ، حق سنوات و پایان کار و سایر مطالبات اینجانب رسما" برداشت و از بدهی اینجانب کسر نماید .
ضامن با مشخصات فوق الذکر ضمن عقد خارج لازم به صورت تضامنی از متعهد فوق ضمانت نمود و متعهد گردید که به محض اطلاع از مدیونیّت متعهد سند ، نسبت به پرداخت بدهیهای وی اقدام نمایم . بدیهی است موسسه می تواند منفردا"و یا مجتمعا" و در آن واحد علیه ضامن و متعهد اصلی ، اجرائیه صادر و اجرا نماید.

 

/ 0 نظر / 157 بازدید