تعهد استفاده از ارز دولتی جهت واردات کالا

اين شركت / اينجانب (متعهد) اقرار و تعهد مي نمايد/ مي نمايم در مورد كليه محموله هاي ثبت سفارش هاي شماره ****** و پرونده ********  كه ارز رسمي دريافت كرده يا خواهند نمود و از تاريخ اين تعهد ترخيص مي شوند، اولا كل محموله هاي ثبت سفارش شده مربوط به اين تعهدنامه را با توجه به تامين ارز رسمي (نرخ اعلام شده توسط بانك مركزي ) برابر مقرارت و بدون تعلل وارد نمايم. ثانيا كليه مقررات واردات، عرضه، نحوه و شبكه توزيع، شيوه قيمت گذاري و نحوه فروش را كه توسط وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صمت اعلام مي شود را رعايت نمايد/ نمايم. ثالثا متعهد مي شود / مي شوم كه هرگاه و به هر نحو براي وزارت جهاد كشاورزي، عدم انجام تمام يا بخشي از تعهدات فوق احراز شود، مكلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ رسمي زمان دريافت و نرخ بازار ارز در موعد پرداخت حسب اعلام متعهدله به صورت يكجا و دفعتا واحده به حساب وزارت جهاد كشاورزي يا حساب معرفي شده از طرف آن وزرات، مي باشد / مي باشم.

 اين تعهد مانع از اجراي ساير قوانين و مقررات جزايي و تعزيراتي در صورت بروز تخلف متعهد نمي باشد.

/ 0 نظر / 17 بازدید