تعهد شهرداری بابت آتش نشانی

با توجه به در خواست اینجانب: .

جهت تثبیت واحد اداری / تجاری / طبقه ................... ملک پلاک ثبتی ..................................... واقع در ............................ نیاز به اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی میباشد متعهد میگردم ظرف مدت یکماه نسبت به اخذ و ارائه آن به حوزه شهرسازی شهرداری منطقه ×××××× اقدام نمایم وصدور هرگونه گواهی منوط به ارائه تاییدیه سازمان آتش نشانی خواهد بود و در صورت هرگونه بیع ومعامله و انتقال کل یا قسمتی از پلاک مذکور به اشخاص غیر ملزوم به تفهیم مفاد این تعهدنامه به ایشان هستم و پذیرش آن جزء شروط ضمن عقد مذکور قراردهم و درصورت قصور در این مورد مسئولیت تمام عواقب ناشی از این امر و هرگونه ادعا و شکایت های احتمالی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ب هرگونه ارتباط نسبت به موضوع را مشخصا بعهده میگیرم و شهرداری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهد فوق شخصا پاسخگو هستم و پذیرای تمام مسئولیت های حادث از آن خواهم بود. ضمنا در صورت عدم ارائه تاییدیه آتش نشانی ظرف مهلت مقرره و در جهت جلوگیری از هرگونه احتمال  خطری شهرداری منطقه مجاز و اختیار تام دارد ضمن جلوگیری از هرگونه فعالیت اداری - تجاری موضوع توافق به هر شکل و طریق ممکن نسبت به ابطال صورتجلسه و توافقنامه شورای معماری اقدام و در اینخصوص هرگونه اعتراضی را در تمامی مراجع ذیصلاح اداری / انتظامی / قضائی و یره با امضاء این تعهدنامه از خود سلب مینمایم.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید