وکالت حضانت فرزند

موکل: آقای -------------

وکیل: خانم -------------

 مورد وکالت :انجام کلیه امور مربوط به سرپرستی و حضانت و نگهداری فرزند خردسال طرفین موسوم به-------------------- اعم از امور روزمره ، معاش ، خواب و استراحت ، ورزش و هرگونه معالجات ، تحصیل در دوره های ابتدائی ، راهنمایی ، دبیرستان ، هنرستان ، آموزشگاه ها ، کالج ، دانشکده ، دانشگاه  چه در داخل کشور وچه خارج از کشور اعم از روزانه یا شبانه ویا شبانه روزی ، سپردن تعهدات تحصیلی ، اخذ کارنامه ها و پایان نامه ها مجوزات ، رضایت در کارآموزی و انجام تنبیه و تنبه و تشویق و ترغیب ، اجازه مشارکت در کلوپ ها و باشگاههای اجتماعی ، ورزشی وفق  غبطه مولی علیه ، شرکت در سمینارها ، کنفرانس ها گردش های دسته جمعی ، مسابقات ملی و بین المللی ، موافقت در خروج از کشور و اخذ گذرنامه و تمدیدهای مربوطه وحضور در دفاتراسنادرسمی و انجام گواهی امضاء ، طرح دعوی و اقامه شکوائیه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی با هر خواسته و میزان وفق قوانین داخلی و یاخارجی بر حسب مورد با داشتن اختیارات مندرج در مادتین 35 و36 قانون آیین دادرسی مدنی و مشابه آن در مورد دعاوی در خارج از کشور و دفاع از مولی علیه در دعاوی مطروحه احتمالی دیگران ، اجازه حضور در رسانه های گروهی ، صداوسیما و غیره از مسائل سیاسی و رهنمون شدن در جهات  مراعات موازین اسلامی و مطالعات لازم در خصوص تکمیل  مدارج مذهبی شیعه اثنی عشری در حد متعارف و تحصیل مجوزهای لازم  و اخذ شناسنامه یا المثنی و عنداللزوم انتخاب همسر و موافقت و اذن در ازدواج دائم فرزند با هر میزان مهریه و صداق و به هر شرط ضمن العقد و انجام هرگونه معاملات ایجابا و قبولا (باستثنای فروش و انتقال دادن وسایط نقلیه موتوری) بنام یا از طرف مولی علیه و تنظیم  و امضاء هرگونه اسناد رسمی مربوطه نسبت به هر عقدی  از عقود معین و نامعین با اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش و اخذ ثمن و تحویل و تسلیم ثمن و یا تادیه ثمن و تحویل گرفتن ثمن بر حسب مورد چه مولی علیه متعامل و از طرف ایجاب باشد یا متعامل و طرف قبول با حق اخذ وجوه ناشیه از امور مزبور و اخذ اسناد مالکیت یا المثنی های آن و با امضاء اوراق و استشهادیه مربوطه و قبول وکالت بنام مولی علیه و انجام آن و مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی و غیردولتی و وابسته به سازمان ها و نهادها و شوراها و سازمان ها و شرکت ها و شهرداری ها و تادیه هزینه های قانونی و مالیات و غیره و اخذ پاسخ استعلامیه ها و مفاصاحساب  ها وگواهی ها و مجوزات وعدم خلاف یا پایان کار و سپردن تعهدات مربوطه به آن و دریافت یا تسلیم اوراق و اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و مراجعه به کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و افتتاح هرگونه حساب و واریز و برداشت و حواله از حسابهای مذکور و دریافت کارت های اعتباری و الکترونیکی و رمز مربوطه و هر نوع دریافت و پرداخت الکترونیکی و غیر آن که در آینده توسط بانکها به وجود آمده باشد و درصورت مفقود یا سرقت شدن دریافت المثنی آنها و دفترچه های مربوطه موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل انتخابی را از حال تا رسیدن مولی علیه به سن کبر از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم بالمباشره درخصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه مطلقه می باشد و در مواردی که بشرح بالا نیاز به انتخاب وکیل دارد نیز محق به آن است و هر گونه عمل و اقدام و امضاء نامبرده به منزله عمل و اقدام و امضاء موکل نافذ و معتبر است و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 355,000ریال  وصول و برابر رسید مرجع سامانه بشماره مربوطه صادروتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  ------- تنظیم گردید .

 به تاریخ                خرداد ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  دو هجری شمسی  محل امضاء

 

/ 1 نظر / 205 بازدید
rt

مورد وکالت:مراقبت ؛نگهداری ؛ادراه امورو مواظبت از فرزند مشترک موکل و وکیل بنام خانم/آقای…………فرزند……………….دارای شناسنامه……………………صادره از…………………..متولد………………اعم از تربیت ؛خوراک؛پوشاک؛بهداشت ودرمان ؛ثبت ناموتحصیل درمقاطع مختلف تحصیلی شامل ابتدائی ؛راهنمای؛متوسطه وغیره .اعلام رضایت جهت ثبت نام در باشگاههای ورزشی وشرکت در مسابقات علمی ؛ورزشی وعندللزوم سفرهای زیارتی ؛سیاحتی؛علمی و ورزشی ؛تقاضا و اخذ ریز نمرات تحصیلی وپرونده وکارنامه تحصیلی ؛افتتاح هرگونه حساب بانکی در هر یک از بانکهای دولتی وخصوصی وبرداشت وجه بهر میزان از حسابهای مفتوحه واخذ جوائز وسودهای مربوطه دفعتاًواحده یا به کرات و نیز مسدود نمودنحسابهای مفتوحهعندللزوم تقاضا ودریافت شناسنامه وکارت ملی المثنی از اداره ثبت احوال ؛اعلام رضایت ؛تقاضا واخذ گذرنامه خروج از کشور به هر منظور اعم از زیارت ؛سیاحت یا تحصیل به هر یک از کشورهای خارجی به انفراد یا همراه با وکیل مرقوم واعلام رضایت خروج از کشور وامضاء ذیل تقاضا نامه و دفتر ثبت گواهی امضاء مربوطه؛تقدیم هر نوع درخواست ودادخواست و شکوائیه به کلیه مراجع انتظامی و دادسراها ودادگاههای عمومی وحقوقی یا کیفری به هرخواس