پیش نویس تقسیم نامه

پیش نویس تقسیم نامه بین مالکین  پلاک ثبتی             فرعی از            اصلی برابر صورتمجلس تفکیکی شماره                   مورخ

ردیف

مالکین/تقسیم کنندگان

آپارتمان قطعه

پارکینگ قطعه

انباری قطعه

نسبت سهم

1

 

اول

 

 

 

2

 

دوم

 

 

 

3

 

سوم

 

 

 

4

 

چهارم

 

 

 

5

 

پنجم

 

 

 

6

 

ششم

 

 

 

7

 

هفتم

 

 

 

8

 

هشتم

 

 

 

9

 

نهم

 

 

 

10

 

دهم

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

امضاء مالکین:

/ 0 نظر / 12 بازدید