سند رهنی پست بانک (قراداد رهن اموال غیر منقول مخصوص کارکنان)

ماده 1) چون بنا به درخواست مشتری و موافقت پست بانک مقرر گردیده تسهیلاتی جهت خرید/ جعاله تعمیر مسکن در غالب عقود اسلامی به مشتری پرداخت شود، لذا مشتری با قبول کلیه مقررات و شرایط و مفاد قراردادهای منعقده فیمابین و با امضای این قرارداد متعهد گردید که مطالبات پست بانک ناشی از تسهیلات اعطایی به میزان (مبلغ به عدد) .......... ریال (مبلغ به حروف: هفتصد میلیون ریال)را ظرف مدت 240 ماه در اقساط متوالی و متساوی ماهانه از قرار هر قسط ............ ریال به پست بانک بپردازد . سر رسید اولین قسط یک ماه پس از تنظیم سند رهنی می باشد تخلف از مفاد این ماده در سررسید مقرر تخلف از مفاد این قرارداد محسوب و موجب حال شدن دین می گردد و پست بانک حق دارد کلیه مطالبات موعد نرسیده و همچنین دیگر مطالبات ناشی از کلیه تسهیلات اعطایی به نحوئی ازانحاء را از مشتری مطالبه و از محل مورد وثیقه استیفا و وصول نماید

ماده 2) مشتری قبول و اقرار نمود که در عملیات و معاملات بانکی وی با پست بانک اسناد و مدارک مربوط و قراردادهای منعقده فی مابین معتبر بوده و مطالبات پست بانک که ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود . همچنین مشتری و راهن قبول و اقرار نمودند که پست بانک حق دارد مطالبات خود راکه مربوط به قبل یا بعد از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به پست بانک است و مطالبات خود از مشتری را اعم از اینکه بابت تعهدات مشتری ناشی از هرنوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد یا ناشی از تعهدات او بابت هر نوع تضمین یا ضمانت مشتری از تعهدات و بدهی اشخاص ثالث در قبال پست بانک باشد به اسناد این قرارداد استیفا و وصول نماید. مشتری و راهن قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات پست بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات و مطالبات پست بانک به قوت و اعتبار خود باقی است و مشتری و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نموده اند .

ماده3) مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود به استناد اسناد و مدارک و قراردادهای بانکی اعم از اصل سود و کارمزد و خسارات متعلقه ناشی از هر نوع معاملات و تعهدات و بدهی به شرح ماده 2 را در هر حسابی که باشد تا میزان کل مطالبات بانک بنا به تشخیص و اعلام بانک بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه را که اعلام و اظهار پست بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است در سررسید مقرر به پست بانک بپردازد.

ماده4) مشتری و راهن موافقت و قبول نمودند که در صورت عدم انجام تعهدات مشتری به شرح اسناد و مدارک و قراردادهای مربوط به محض تخلف مشتری از هریک از مفاد قراردادهای منعقده علاوه بر حال شدن دین همان قرارداد کلیه بدهی و تعهدات مشتری در قبال پست بانک بابت کلیه مدارک و اسناد و قراردادها تبدیل به دین حال شده و پست بانک حق دارد نسبت به کلیه مطالبات خود به استناد این قرارداد تا میزان کلیه مطالبات بانک بنا به تشخیص اعلام بانک بعلاوه کارمزد، سود و خسارات متعلقه بصورت یکجا از مشتری مطالبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجراییه یا به هر طریق قانونی دیگر که به مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید . صرف اظهار و اعلام پست بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات و پرداخت هرنوع و به هر میزان بدهی مشتری مورد قبول مشتری و راهن خواهد بود و پست بانک حق دارد به تشخیص خود که به شرح فوق مشتری و راهن آن را قبول نموده اند برای وصول مطالبات خود از هر جهت و بابت اقدام به صدور اجرائیه نماید. و دفترخانه نیز به صرف اعلام پست بانک اقدام به صدور اجرائیه خواهد نمود.

ماده 5) مشتری با امضای این قراداد متعهد گردید علاوه بر بدهی معوق و تادیه نشده معادل ریالی 18% در صد در سال جهت تاخیر و تخلف از ایفای تعهد و پرداخت مانده بدهی به شرح این قرارداد که بر ذمه وی تعلق می گیرد به پست بانک پرداخت نماید. توافق شد که هر بار پست بانک از وجوه دریافتی یا وصولی بدواً خسارت تاخیر تادیه موضوع این قرارداد را برداشت و پایاپای نماید .

ماده 6) مشتری مکلف است با امضای این قرارداد  مورد رهن را بر ای مدت ومبلغی که مورد موافقت پست بانک است در مقابل خطرات  ناشی از سیل، زلزله و آتش سوزی و سایر حوادث غیر مترقبه به هزینه خود و به نفع پست بانک نزد بیمه گر مورد قبول پست بانک بیمه کند و بیمه نامه را همزمان با امضای این قرار داد به پست بانک تسلیم نماید. همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه راس انقضای سررسید بیمه نامه به صورتی اقدام نماید که مورد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف پنج روز از انقضای مدت بیمه نامه قبلی به پست بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پست بانک می تواند کالای مورد رهن را به هزینه مشتری معادل 130 درصد مانده بدهی و تعهدات مشتری بیمه نماید. مشتری متعهد شد به محض مطالبه پست بانک هزینه مزبور را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت پست بانک می تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود از مشتری منظور نماید. اقدام به بیمه کالای مورد رهن از طرف پست بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ در برابر مشتری بعهده پست بانک نیست و چنانچه بعلت تعلل در بیمه نمودن کالای مورد رهن یا عدم بیمه نمودن آن بوسیله مشتری یا به هر علت دیگر خسارتی یا زیانی حاصل شود مشتری متعهد شد زیان و خسارات وارده را جبران نموده و از اموال خود به پست بانک پرداخت کند.

ماده 7) مشتری و راهن بدین وسیله تعهد نمودند که از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن شود خوداری نمایند و پست بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد رهن را بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

ماده 8) مدت این قرارداد 20/ بیست سال کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد می باشد مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود به شرح ماده 2 را در قبال پست بانک انجام نداده و مطالبات پست بانک را از هرجهت و بابت نپرداخته این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت پست بانک این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری راهن به شرح این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی خواهند بود.

ماده 9) مشتری و راهن ضمن عقد موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب قرض الحسنه جاری پست بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول و امضا نمود و ضمن عقد مزبور پست بانک را وکیل بلاعزل خود نمود و به پست بانک حق و اختیار داد که پست بانک مطالبات خود ناشی از این قرارداد  و کلیه مطالبات بانک بنا به تشخیص و اعلام بانک را از موجودی حسابها و سپرده های متعلق به مشتری نزد هریک از شعب و واحدهای پست بانک و سایر بانکهای کشور تامین و برداشت نماید.

ماده10) هزینه های ثبت این قرارداد و هزینه های وصول مطالبات پست بانک از هر جهت  و بابت، دستمزد کارشناسان، حق الوکاله، وکیل و نماینده قضائی در تمام مراجع و مراحل، هزینه  دادرسی، هزینه های ثبتی و اجرائی و غیره کلاً بعهده مشتری است و مشتری و راهن هرگونه اقدامات اجرائی پست بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات پست بانک از هر جهت و بابت قبول نمود.

ماده 11) مورد رهن عبارت از مال /اموال مشروح ذیل است: (نام و مشخصات مورد رهن و نشانی محل استقرار آن / آنها بطور کامل ذیلا قید شود)

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

ماده 12) هرگونه عرصه و اعیانی و تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که به مورد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل نیز امتیازات تلفن، آب، برق، گاز من حیث المجموع جزء مورد رهن است و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مور رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل، سود، کارمزد و سایر خسارات متعلقه در رهن پست بانک باقی است. چنانچه قبل از فسخ این قرارداد شهرداری یا هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا اجرای طرحی، قسمتی یا تمام مورد رهن را جزء خیابان، معبر، جاده یا طرح مربوط قرار دهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید پست بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل راهن/مشتری است تا از طرف راهن / مشتری آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح ذیربط توافق می نماید به مرجع مربوط واگذار نماید و عندالاقتضاء مصالح ساختمانی آن قسمت را به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب که بخواهد به فروش برساند و بها و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد محسوب دارد نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام راهن/مشتری است و راهن/مشتری متعهد گردیده اند ظرف مدت دو روز بعد از اخطار کتبی پست بانک سند/اسناد  مالکیت مربوط به مورد رهن را به پست بانک تسلیم نماید.

ماده13) مورد رهن تحویل پست بانک گردید مجددا بصورت امانت به تصرف مشتری / راهن داده شد. مشتری/ راهن بدین وسیله متعهد شد که از هرگونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است و در صورت انجام استیفای مطالبات پست بانک را از مورد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند. در غیر این صورت پست بانک ضمن عقد موضوع این قرارداد  وکیل بلاعزل مشتری / راهن است تا از طرف مشتری/ راهن نسبت به تادیه جرایم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذی صلاح اقدام و مبالغ پرداختی را جزء مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد رهن و هر نوع دارایی و اموال مشتری مطالبه و وصول نماید هرگونه پرداختی در این رابطه بعمل آید مورد قبول مشتری / راهن می باشد و مشتری / راهن بدین وسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده 14) مشتری/ راهن بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات و ضمانت خود / مشتری در قبال پست بانک مال/ اموال مذکور در ماده 11 را در رهن پست بانک قرارداد و پست بانک حق و اختیار داد مطالبات خود را از هر بابت از مشتری که ناشی از هرگونه تعهد و معامله و ضمانت نامه و تضمین او باشد از طریق اجرای ثبت از مورد/ موارد رهن استیفا و وصول نماید و بموجب این قرارداد مشتری/ راهن قبول و تایید نمود که مورد /موارد رهن علاوه براینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از پست بانک است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد پست بانک نیز می باشد. و پست بانک حق و اختیار داد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد/ موارد رهن استیفا و وصول نماید و مادامی که این قرارداد قسخ و باطل نشده است مشتری / راهن حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین و منافع مورد / موارد رهن از جمله سرقفلی را به هر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره واقرار و وکالت و وصایت بدون اجاره و موافقت پست بانک نخواهد داشت. مشتری / راهن اثرار و اعتراف نمود که عین و منافع مال / اموال مورد/ موارد رهن بلا معارض بوده و در مالکیت و تصرف مشتری / راهن می باشد و مشتری / راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود چنانچه خلاف آن بعد از امضای این قرارداد ثابت شود از عهده خسارت وارده به پست بانک برآید . ضمنا فک رهن از مورد وثیقه موضوع این قرارداد منوط به تسویه کلیه مطالبات بانک از هرجهت و بابت و بنا به تشخیص و اعلام بانک خواهد بود.

ماده 15) هرگاه مشتری به هر عنوان از خدمت پست بانک اخراج، مستعفی، بازخرید، مامور و یا منتقل گردد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مصوب هیئت مدیره محترم پست بانک در خصوص تسویه مانده بدهی و یا بازپرداخت بصورت اقساط اقدام می نماید.

تبصره-پست بانک درخصوص نحوه اجرای ماده فوق مخیر بوده و زمان اعمال آن در اختیار پست بانک می باشد.

نام و امضای مشتری:                              نام و امضاء راهن :                                امضاء پست بانک :

/ 0 نظر / 567 بازدید