وکالت جامع (بازنشستگی - طرح دعوی و... )

مورد وکالت: مراجعه به کلیه ادارات ، سازمانها و ارگانهای دولتی وغیردولتی و مداخله و رسیدگی به کلیه امور مالی و ملکی و موروثی و حقوقی واداری وکاری موکل تحت هرعنوان وانجام هریک ازمعاملات قانونی ایجابا و قبولا اعم از قطعی ، خریداری و قبول انتقال و فروش و رهنی و صلح و معاوضه و اقر ار و اقاله و افراز و تفکیک  ، تقسیم نامه و قرارداد و اجاره و غیره و تجدید و تمدید اجاره نامه ها با حق فسخ و تقاضای تخلیه و تحویل و تحول املاک ( باستثناء اراضی شهری موضوع قانون لغو مالکیت اراضی شهری و وسائط نقلیه وماشین های متحرک )، خواه موکل معامل باشد یا متعامل با هر شخص حقیقی و حقوقی در خصوص املاک موکل به هر پلاک ثبتی و اخذ ثمن معاملات و سپس خریداری املاک جایگزین با ثمن اخذ شده به نام و برای موکل (به منظور تبدیل به احسن نمودن املاک قبلی ) در قبال هرمبلغ و یا هر قید و شرط و تعهد و مدت که وکیل صلاح و مقتضی بداند و تنظیم و امضاء اسناد وصیت اعم از وصیت تملیکی یا عهدی ( با این قید که در وصایای تملیکی از طرف موصی که موکل همین سند میباشد املاک مورد نظر را به صورت بالسویه و حتی مازاد بر ثلث اموال به 3 نفر فرزندان موکل به اسامی رضا فریام منش ، خانم رسا فریام منش و پوریا علی دوستی به عنوان موصی لهم به نحوی که سهم دختر مساوی و برابر با سهم هر یک از پسران باشد  وصیت نماید و چنانچه به منظور تبدیل به احسن کردن پلاکها لزومی به رجوع از وصیت باشد پس از فروش و خریداری مجدد به نام موکل نسبت به تنظیم و امضای مجدد وصیت تملیکی به نفع آنان اقدام نماید ) و تحصیل هر نوع وام یا اعتبار تحت هر اسم و عنوان در قبال برهن وثیقه نهادن هر یک از املاک موکل نزد هر یک از شعب بانکها و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت هر امری با بانکها و قبول کلیه شرایط متداوله بانکها و ظهر نویسی و امضاء و وصول چکهای مربوطه و مطالبه و وصول کلیه مطالبات مستند باسناد رسمی یا عادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اخذ مال الاجاره و اجرت المثل و فسخ و تجدید اسناد اجاری و عنداللزوم تقاضای صدور اخطاریه و اجرائیه علیه بدهکاران و اخذ  قبض تودیعی از دفاتر اسناد رسمی و وصول وجوه  یا قبوض مرقوم از ثبت و دادگستری و شعب بانکها و در صورت لزوم حضور در هر یک از دادگاه ها  و تقدیم دادخواست و اقامه انواع دعاوی و جوابگوئی بر مدعیان و رد دعاوی آنان و تمکین تقاضای پژوهش و فرجام  نسبت به آراء صادره از محاکم و انتخاب و انتصاب و عزل وکلاء دادگستری در هر مواردی که صلاح بداند با دادن کلیه اختیارات لازم از جمله موارد مطروحه در موارد 35 و36 قانون آیین دادرسی مدنی به وکلای انتخابی و اعلام عسر و حرج و ارائه مدارک مربوطه و صلح و سازش با طرفین دعوی و در صورت لزوم رضایت دادن در دفاتر اسناد رسمی و نیز پیگیری  و رسیدگی در رابطه با کلیه چکهای داده شده و گرفته شده موکل بهر مبلغ و به هر میزان که  باشد و افتتاح هر نوع حساب و پس انداز سپرده های موقت و دائم و کوتاه مدت و بلند مدت و قرض الحسنه و غیره در هر یک از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و واریز و برداشت از کلیه حسابهای مفتوحه وقبلی مربوط به موکل اعم از اصل یا منافع و در صورت لزوم مسدود نمودن هر یک از حسابهای مفتوحه و قبلی و مراجعه به تامین اجتماعی و پیگیری در امور بیمه و  بازنشستگی و مراجعه به هر یک از دوائر و سازمانهای دولتی از قبیل دارائی و شهر داری و اداره ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال و ادارات گذرنامه و پلیس + 10 و دفاتر الکترونیک خدمات دولتی و  دفاتر اسناد رسمی و غیره و اخذهر نوع مدارک مورد نیازاز قبیل پروانه ساختمان و مفاصا حسابهای مالیاتی و  عواضی گواهی پایان  ساخت و گواهی عدم خلاف و اسناد مالکیت اصل و المثنی و تشخیص و ارزیابی و کارشناسی و سپردن تعهدات وادای سوگند و امضاء ذیل تعهد و اقرار و قسم نامه در دفاتر  تقاضای دایر نمودن انشعابات آب و برق و تلفن و گاز و پرداخت کلیه هزینه های متعلقه و حضور در هر یک از دفاتر اسناد و امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و گواهی امضاء با حق اخذ وجه و پرداخت وجوه و اسقاط کافه خیارات و غبونات و  سپردن  تعهد و التزام در کشف فساد و انجام سایر تشریفات متداوله و همچنین مراجعه به اداره گذرنامه  و انجام مقدمات و بطور کلی انجام کلیه امور موکل بطوریکه در هیچ مورد و مقامی محتاج باذن جدید موکل نباشد و مراجعه به اداره بازنشستگی شهرداری و درخواست ضمانت نمودن بازپرداخت وام بنام موکل و قبول ضمانت از طرف موکل با کسر حقوق بازنشستگی از شهرداری در صورت عدم پرداخت وام اصلی به نفع بانک مربوطه.حدود اختیارات : وکیل نامبرده در انجام مورد وکالت جزاً یاکلاً و باحق عزل وکلای انتخابی دارای کلیه اختیارات تام و قانونی از جانب موکل میباشد و هرگونه عمل و امضاء و اقدام وکیل به منزله عمل و امضاء و اقدام شخص موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است.

/ 0 نظر / 40 بازدید