وکالت تعویض پلاک

مراجعه وکیل به کلیه ادارات راهنمائی و رانندگی وشورای حل اختلاف واقدام به دریافت گواهی عدم خلاف ، گواهی معاینه فنی و مفاصا حساب  شهرداری از مراکز مربوطه و تعویض پلاک یکدستگاه  سواری مدل  .........سیستم  ................ رنگ ....................... سیلندر ........ به شماره شناسه ................دارای شماره شاسی  ..............و شماره موتور  ..................وبشماره انتظامی ( ...................... )بنام خود وکیل و یاهرشخص دیگر وانجام اموراداری مربوطه تا مرحله دریافت پلاک جدید بنحوی که نیازی بحضور موکل نباشد.اعتبار این وکالت از تاریخ ذیل بمدت 15 روز میباشد

 

(این وکالت فقط درخصوص تعویض پلاک دارای اعتبار است.)

 

/ 0 نظر / 24 بازدید