وکالت رفع سوء اثر چک

موکل: آقای -----------

وکیل: آقای -------------------

 مورد وکالت :مراجعه به کلیه بانک هایی که موکل حساب بانکی دارد و مراجعه به اداره اطلاعات اعتباری بانکهای مربوطه و بانک مرکزی ایران و موسسات و ادارات تابعه جهت دریافت صورتحساب از حساب موکل ودریافت استعلامات مربوطه و پس از رفع کلیه موانع قانونی  و اداری اقدام به رفع سوء اثر چک های برگشتی و حسابهای موکل و انجام تمامی امور لازم از بدو الی الختم بدون محدودیت با سپردن تعهدات قانونی لازم و امضاء ذیل اوراق و دفاتر و فرم ها و قبوض و رسیدها و انجام سایر امور مربوطه و پیش بینی نشده بنحویکه نیازبحضوروامضاء مجدد موکل نباشد.

(این وکالت درخصوص نقل و انتقال وواگذاری فاقد اعتبار میباشد و از تاریخ ذیل بمدت 45 روز معتبر است.)

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت و انجام لوازم قانونی آن  دارای اختیارات تامه مطلقه می باشد با حق توکیل غیرولو کرارا و هر گونه عمل و اقدام و امضاء نامبرده به منزله عمل و اقدام و امضاء موکل نافذ و معتبر است و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 255,000ریال  وصول و برابر رسید مرجع سامانه بشماره مربوطه  صادروتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  -- تنظیم گردید .

 به تاریخ  بیست و                       مرداد ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  دو هجری شمسی  محل امضاء 

/ 0 نظر / 180 بازدید