برگه گواهی شناخت موکل و وکیل برای دفاتر اسناد رسمی

اینجانبان:

 

 موکل/ وکیل وکالتنامه شماره               دفتر ..........تهران، با شناخت کامل از همدیگر واطلاع از وضعیت مورد وکالت و مسایل و بدهیهای احتمالی آن، خود از دفترخانه درخواست ثبت سند نموده و امضاء کردیم و هرگونه ادعا و اعتراضی و حقی در هیچ  موردی و نزد هیچ مرجعی نسبت به دفترخانه و سردفتر نداریم و الا از اعتبار ساقط است.

       

  نام و نام خانوادگی موکل                    نام و نام خانوادگی وکیل

                      امضاء                                                  امضاء                  

/ 0 نظر / 6 بازدید