تعهد صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی با خودروی سردخانه دار

در تاریخ ذیل دردفترحاضر گردیدند : آقای ....................

 بعدالحضور اعلام داشتند:طی درخواست مورخ 91/8/23 تقاضای صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی با خودروی سردخانه دار بشماره ................ دارم بدینوسیله متعهد میشوم: 1-ضمن اطلاع و آگاهی از ضوابط و مقررات و رعایت موازین بهداشتی منطبق با دستور العمل شفاهی و کتبی سازمان ، اداره کل ویا شبکه دامپزشکی از وسیله نقلیه فوق در مواردی که مجوز صادره گردیده استفاده دیگری ننموده و بدون اطلاع و کسب مجوز لازم از سازمان اداره کل و دامپزشکی به تغییر کاربری آن اقدام ننموده و نسبت به نقل و انتقال خودرو و پروانه صادره به غیر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم اقدام ننمایم. 2- فراورده های بارگیری شده خود را با رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی جاریه و ضوابطی که از سوی سازمان اداره کل یا خارج از استان یا شبکه دامپزشکی صادر میشود حمل نموده و گواهی حمل بهداشتی قرنطینه ای مربوطه را به داخل استان و یا خارج از استان دریافت نمایم. 3- نسبت به معرفی راننده خودرو و ارائه کارت بهداشتی برای خود  وسایر کسانی که در امر حمل و نقل فراورده های خام دامی با مسئولیت اینجانب اشتغال دارند به دامپزشکی اقدام نمایم. 4-همکاری و مساعدتهای لازم با مامورین و یا بازرسین سازمان اداره کل و یا شبکه دامپزشکی و ارائه هرگونه تسهیلات مورد نیاز که از سوی آنان اعلام میگردد اقدام نمایم. 5- اعلام مینمایم تاکنون هیچگونه پروانه اشتغال به حمل بهداشتی فرآورده های خام دامی اعم از دارای اعتبار یا فاقد اعتبر در سایر مراکز صادرکننده پروانه در شهرستانها و استانهای دیگر دریافت ننموده و چنانچه خلاف این اظهارات کشف گردد به علت خلاف واقع گویی مرجع صادرکننده مجاز خواهد بود ضمن ابطال پروانه نسبت به محرومیت یکسال از دریافت هرگونه پروانه ای در این زمینه اقدام نماید و هرگونه اعتراضی را از خویش سلب و ساقز مینمایم. در صورتیکه تعهدات ذکر شده فوق و یا موارد مندرج در پروانه را انجام نداده و یا برخلاف آنها عمل نمایم و نیز در صورت عدم صحت مالکیت ، سازمان ، اداره کل و یا شبکه دامپزشکی میتواند به لغو پروانه صادره و جلوگیری از ادامه فعالیت اقدام نماید و چانچه خسارتی و یا ضرری و زیانی به اینجانب و یا دولت (بیت المال) و یا اشخاص ثلث وارد شود میپذیرم و نسبت به جبران آن اقدام خواهم نمود و در صورتیکه به هر نحوی از انجام تخلفی از ناحیه اینجانب از قوانین و مقررات و دستور العمل شفاهی و یا کتبی سازمان ، اداره کل و یا شبکه دامپزشکی صورت گیرد سازمان اداره کل و یا شبکه دامپزشکی میتواند اینجانب را برابر قوانین و مقررات مربوطه از طریق مراجع ذیصلاح تحت تعقیب قراردهد.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 307,300ریال  وصول وقبض حق التحریر شماره                 صادر وتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  .......-.......- تنظیم گردید .

 به تاریخ                                 آبان ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  یک هجری شمسی  محل امضاء

 

/ 0 نظر / 36 بازدید