رضایت

در تاریخ ذیل در دفتر حاضر گردید : ....................................................................  . وبعدالحضوراعلام داشتند: اینجانبان همگی به عنوان متصرفین پلاک ثبتی .............. و غیره فرعی از ........ اصلی و ساکنین ملک مذکور بدینوسیله رضایت بی قید و شرط خود را درخصوص سکونت یکدیگر در ملک مذکور در طبقات زیر همکف ، همکف که طبقه سوم بصورت غیرمجاز احداث گردیده و زیرزمین که توسعه یافته و غیره اعلام داشته و مالکین طبقات مذکور میتوانند در خصوص صدور پایانکار و غیره از شهرداری درخواست بنمایند و اخذ نمایند و نیز در پایان نسبت به صدور سند مالکیت اصل و المثنی هریک منفردا اقدام و به نام خود سند مالکیت اخذ نمایند.        

/ 0 نظر / 19 بازدید