رضایت پخی

در تاریخ ذیل در دفتر حاضر گردید: 1- خانم ............... 2- ..................کد پستی ................

اینجانبان مالکین پلاکهای ثبتی شماره .................. قطعات اول الی سوم تفکیکی  واقع در : تهران .............................. بدینوسیله رضایت خود را درمورد پیشروی طولی بدون پخی ملک همسایه شرقی خود به مالکیت :خانم ........... ،آقای ... ..............، .................. بپلاکهای ثبتی شماره ........و ...........فرعی از ...........اصلی قطعات اول و دوم تفکیکی اعلام میداریم وهیچگونه اعتراض وشکایتی نداریم وحق هرگونه ادعائی رادراین زمینه از خود سلب و ساقط مینماییم متعهد میگردیم موضوع این سند رابه مالکین بعدی اطلاع دهیم.

/ 0 نظر / 31 بازدید