چند نکته راجع به استعلام الکترونیک

و اما استعلام ثبت همچنان با اعمال شاقه صورت میگیرد.

استعلامی که دستی هم ارسال میشود و متصدی مربوطه برای آن و کپی سند مالکیت برابر اصل شده آن قبض رسید صادر میکند بعد از چندین روز با جوابهای مانند:

کپی برابر اصل سند ارسال گردد1391/05/18
ارایه مستندات به دفتر املاک واحد ثبتی مورد نیاز می باشد1391/05/23 *
تصویر مصدق سند ارسال گردد-1391/05/14 *
اقلام اطلاعاتی مندرج در استعلام دارای اشکال می باشد1391/05/14 *
کپی سند لازم است1391/05/23 *و...روبرو میشویم که در نوع خود بی نظیر است!
سازمان ثبت نیز طی اطلاعیه هایی خواستار دقت کاربران شده است و بخشنامه ای بشرح ذیل منتشر نموده است:

/ 0 نظر / 42 بازدید