وکالت امورکاری وزارت صنایع و معادن

موکل: آقای .............

وکیل: آقای .............

 مورد وکالت :مراجعه به اداره صنایع ومعادن قم ویاهریک ازادارات تابع وانجام کلیه اموراداری وکاری موکل دران اداره ودادن هرگونه رسیدوامضا ءتامرحله دریافت جواز تاسیس تولید بنام موکل ودادن رسید وامضاء ذیل اوراق واسناد تااخذجواز وانجام کلیه اقدامات پیش بینی نشده که لازم موردوکالت باشد بنحویکه نیازبحضوروامضاء مجدد موکل نباشد.

(این وکالت درخصوص نقل و انتقال وواگذاری فاقد اعتبار میباشد.)

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت و انجام لوازم قانونی آن  دارای اختیارات تامه مطلقه می باشد  و هر گونه عمل و اقدام و امضاء نامبرده به منزله عمل و اقدام و امضاء موکل نافذ و معتبر است و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 257,300ریال  وصول و برابر رسید مرجع سامانه بشماره                  صادروتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  .....-......- تنظیم گردید .

 به تاریخ                    آبان ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  یک هجری شمسی  محل امضاء 

/ 0 نظر / 33 بازدید