تعهد واردات داروی دامپزشکی

اینجانبان متعهدین فوق الذکر اظهار و گواهی مینماییم که در کمال صحت سلامت و با علم و آگاهی و اطلاع کامل از مفاد آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور ، مصوب 1392/04/19 هیات محترم وزیران ، همچنین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوبه 1373 مجلس شورای اسلامی و با آگاهی از مفاد ماده قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1378/02/29 مجلس شورای اسلامی ( با اصلاح و تایید مورخ 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام) و با رعایت کامل سایر قوانین ، آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری مرتبط با فعالیت این گواهینامه و مقدم دانستن منافع ملی و مصالح عمومی و اجتماعی بر منافع فردی شرکت و مدنظر داشتن اصل صداقت و امانت و وفای به عهد و حسن انجام کسب و کار و با رعایت ملاحظات زیست محیطی و امنیت زیستی ، نسبت به انجام فعالیت موضوع گواهینامه ثبت و صدور مجوز ورود محصول آماده مصرف آنزیم مبادرت ورزیده و در این راستا خود را متعهد به انجام و تحقق موارد زیر می دانیم:

1- کلیه مسئولیت های اعلام شده بعنوان دارنده گواهی مطابق ضوابط دستورالعمل ثبت و صدور مجوز ورود دارو و مواد اولیه داروهای دامپزشکی ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور را پذیرفته و در صورت تخطی از آن کلیه تبعات ناشی از تخلفات اعلام شده در آن خصوص را می پذیریم.

2- اطلاعات مندرج بر روی برگه های اطلاع رسانی با مفاد گواهی اخذ شده مغایرت نداشته و نخواهد داشت و هرگونه تغییرات در فرمولاسیون ، بسته بندی و برچسب (لیبل) و غیره اعلام شده در دستورالعمل مذکور مستلزم کسب موافقت سازمان و صدور گواهی جدید بوده و برابر آن اقدام می نماییم.

3- در صورت نیاز به جمع آوری ، گزارش فراخوان (RECALL) را بموقع و در اولین زمان به سازمان ارائه نماییم.

4- سازمان مجاز است نسبت به نمونه برداری و ارسال آن به آزمایشگاه های مورد تایید خود اعم از داخل یا خارج کشور اقدام نماید و پرداخت هزینه های آزمایش و معدوم سازی را تقبل می نماییم.

5- چنانچه سازمان وردات دارو و مواد مصرفی در امور پزشکی را دارای اثرات زیانباری برای سلامت انسان ، حیوان و نباتات تشخیص دهد مجاز است مجوز صادره را برای مدت مشخصی که اعلام مینماید ، لغو نماید.

6- در صورت تغییر افراد نام برده در بالا و یا اعضای هیئت مدیره ، مراتب در اسرع وقت به سازمان دامپزشکی اعلام میگردد.

7- نامبردگان فوق متعهد گردیدند در خصوص مدت اعتبار گواهی ثبت نسبت به تمهیدات لازم جهت بازدید از سایت تولید برابر دستورالعمل ثبت دارو اقدام نمایند. این تعهد مبتنی بر اطلاعات اختصاصی بشماره کد ثبت ********** محصول آماده مصرف و براساس مقررات و ضوابط اعلام شده توسط سازمان دامپزشکی کشور جهت ثبت در فهرست مجاز اقلام دارویی دامپزشکی صادر گردیده است و قبول هرگونه درخواست جهت واردات (ثبت سفارش) محصول فوق بدون رعایت این تعهد نامه امکان پذیر نمی باشد.


/ 0 نظر / 18 بازدید