متن سند رهنی صندوق تامین خسارت های بدنی

نظر به اینکه وام گیرنده با مشخصات فوق الذکر که از این پس در این قرارداد متعهد نامیده میشود تقاضای همکاری جهت تقسیط بدهی خود را نموده است و صندوق تامین خسارتهای بدنی به مشخصات فوق الذکر با تقاضای متعهد موافقتنموده و بایستی در قبال تعهدات خود وثیقه ملکی مناسب بتشخیص صندوق بسپارد و راهن مرقوم بمشخصات اموال موضوع این قرارداد متعلق به خود را بعنوان وثیقه متعهد معادل ------------- ریال بحروف ----------------ریال در رهن صندوق (مرتهن) قرارداد.
1- مورد رهن به شرح مندرج در فوق میباشد.
2- مدت قرارداد: مدت این قرارداد از تاریخ تنظیم و امضاء این سند به مدت 20 سال میباشد.
تبصره : مادامی که راهن کلیه تعهدات خود را در قبال صندوق را انجام نداده و اقساط صندوق را از هر جهت و  بابت نپرداخته این قرارداد به قوت و اعتبار میباشد.
3- شروط و تعهدات :
3-1 مادامیکه از سوی مرتهن (صندوق) مراتب رفع توقیف و فک رهن به دفترخانه اعلام نگردد ، مورد وثیقه و رهن کماکان نزد مرتهن (صندوق) در رهن و وثیقه خواهد بود لذا صرف پرداخت مبلغ مذکور در این قرارداد تاثیری در فک رهن و تحویل مورد رهن ندارد.
3-2 تا زمانیکه از مورد وثیقه فک رهن نگردد ، وثیقه دهنده حق هیچگونه نقل و انتقالی حتی بصورت صلح حقوق ، وکالت و غیره را جزئا و کلا ، مشاعا یا مفروزا نسبت به مورد رهن را ندارد.
3-3 چنانچه بنا به اعلام مرتهن (صندوق) بنا به هر جهت از جهات خساراتی به مرتهن (صندوق) وارد سازد ، مرتهن (صندوق) حق دارد از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و اجرای ثبت صدور اجراییه نسبت به وصول خسارت وارده بهر میزان مورد اعلام ولو بیشتر از مبلغ مندرج در قرارداد اقدام نماید و در صورت تاخیر بیش از یک قسط در پرداخت بموقع اقساط ، کلیه اقساط باقیمانده نیز تبدیل به دین حال شده و صندوق تامین خسارتهای بدنی میتواند نسبت به مطالبه و وصول کلیه مبالغ از محل مورد رهن اقدام نماید.
3-4 تشخیص و اعلام مرتهن (صندوق) به دفترخانه از حیث تخلف از تعهدات قاطع بوده و خسارات تا هر میزان غیرقابل اعتراض و لازم الاجرا میباشد.
3-5 راهن ضمن عقد خارج لازم ( که به اقرار عقد خارج لازم فیمابین طرفین منعقد شده است) به مرتهن وکالت بلاعزل و وصایت بلافصل با حق توکیل بغیر ولو کرارا داده و میدهد که مرتهن حق دارد بمنظور وصول مطالبات خود مورد وثیقه را از نظر خود و بدون انجام اقدامات مربوط به صدور اجراییه به هر شهص حقیقی دیگر فروخته  و از حاصل مطالبات خود را با خسارت وارده تا هر مقدار وصول نماید و چنانچه مبلغ دریافتی از فروش رهن ، مازاد بر مطالبات مرتهن (صندوق) باشد ، مرتهن طی اظهارنامه رسمی مراتب دریافت مبلغ مازاد رهن را اعلام خواهد نمود که راهن در این قرارداد حق هرگونه اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.
3-6 راهن (وثیقه دهنده) قبل از تسویه حساب کامل با مرتهن (صندوق) و فک رهن موصوف حق توثیق یا ترهین مجدد یا مازاد را ندارد.
3-7 مرتهن (صندوق) در هر حال حق اعراض از مورد وثیقه و رجوع به متعهد در کلیه ی مراحل بعد از صدور اجراییه را دارد و رجوع مرتهن به نامبرده مسقط حق مرتهن (صندوق) نخواهد بود.
3-8 ایجاد و احداث اعیان های بعدی و تاسیسات و خدمات جدید در مورد وثیقه متعلق به مورد وثیقه خواهد بود.
3-9 راهن اقرا نمود منافع مورد وثیقه  قبلا به کسی واگذار نگردیده و اقرار به تصرف نمود.
3-10 راهن متعهد گردید بدون موافقت قبلی و کتبی مرتهن (صندوق) از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد وثیقه گردد خودداری نماید.
3-11 راهن متعهد گردید مورد وثیقه را در مقابل خطراتی که از طرف مرتهن (صندوق) اعلام میگردد ، نزد بیمه گر مورد قبول به نام خود و به نفع مرتهن (صندوق) بیمه نماید.
3-12 در صورتی که مورد رهن (وثیقه) به هر عنوان از مالکیت وثیقه دهنده (راهن) خارج و یا مرتهن به هر علتی از دریافت مطالبات خود ، ملزم به فک رهن گردد ، راهن کماکان مدیون مرتهن (صندوق) بوده و متعهد و ملتزم به پرداخت مطالبات مرتهن (صندوق) خواهد بود.
3-13 مرتهن (صندوق) حق دارد در صورت مبادرت  به اقدامات قانونی برای وصول مطالبات خود کلیه هزینه های مربوطه اعم از دستمزد کارشناسان ، هزینه ثبتی و اجرایی دادرسی ، حق الوکاله و سایر هزینه های پرداختی را جزء مطالبات خود منظور نموده و به استناد این قرارداد از مورد وثیقه و یا هر شخص راهن از طریق اجرای ثبت و یا مرجع ذیربط وصول نماید.
3-14 مالیات مستغلات و عوارض نوسازی و کلیه هزینه های مربوطه به هر عنوان و به هر مبلغ و به هر مدت رهن به عهده راهن میباشد.
3-15 مورد وثیقه پس از تصرف آنی وثیقه گیرنده مرتهن به تصرف راهن داده شده تا طی مدت وثیقه از منافع آن به رایگان استفاده نماید.

 

/ 0 نظر / 242 بازدید