تعهد اخذ پروانه تخریب و نوسازی

اینجانب مالک پلاک ثبتی ××× فرعی از ××× اصلی قطعه ××× به آدرس فوق الذکر به شماره پرونده ×××× تعهد می نمایم که ظرف مدت یک ماه نسبت به اخذ پروانه تخریب و نوسازی پلاک فوق الذکر اقدام لازم راه بعمل آورده در غیر این صورت شهرداری مجاز است طبق مقررات با اینجانب برخورد نماید.

/ 0 نظر / 40 بازدید