تعهد مسکن مهر ویژه دارندگان عرصه

اینجانب ........................ به آدرس تبریز ..........................کد پستی .................. تعهد و اقرار مینمایم که از تاریخ 1360/12/27 تاکنون بجز مالکیت بر سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی .............فرعی از 3 اصلی بخش 10 ...........بمساحت .......... مترمربع فاقد هرگونه واحد مسکونی مناسب و زمین شهری بوده و میباشم و تا کنون از امکانات و تسهیلات دولتی در جهت تامین مسکن نیز استفاده نکرده ام و از سال 1360-1366 در آدرس فوق آپارتمان/ویلائی بعنوان مالک/مستاجر ساکن میباشم و متراژ واحد مسکونی مربوطه ......... مترمربع میباشد. در صورت احراز خلاف موارد فوق به تشخیص سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران  چنانچه خلاف این امر اثبات گردد بدینوسیله ضمن عقد خارج لازم اینجانب جهت فسخ و اقاله سند تنظیمی فیما بین سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران را وکیل و وکیل در توکیل ماذون قرار میدهم تا نسبت به استیفای حقوق دولت در رابطه با پلاک فوق یا پلاکهای دیگر اینجانب بدون مراجعه به مراجع قضایی راسا اقدام نماید و  سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران را وکیل تام الاختیار و بلاعزل قرار دادم تا جهت فسخ و اقاله اسناد و تفاهم نامه های تنظیمی به هر نحو که صلاح بداند اقدام نماید و در هیچ یک از مراحل انجام کار نیاز بحضور اینجانب نباشد و سازمان مذکور حق دارد نسبت به خلع ید اینجانب از قطعه مورد واگذاری یا هر اقدام دیگری که مقتضی بداند عمل نماید و اینجانب حق هرگونه ادعائی را در این خصوص از هر حیث و هر جهت که باشد از خود سلب و ساقط می نمایم. ضمنا تاکنون نیز از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری استفاده ننموده ام.

/ 0 نظر / 4 بازدید