تعهد پخی (فوت مالک ملک همسایه غربی)

در تاریخ ذیل دردفترحاضر گردیدند : آقای ---------------

 بعدالحضور اعلام و اظهار داشتند: اینجانب به عنوان مالک و وکیل مالکین پلاک ثبتی  شماره های --------  فرعی از --------اصلی برابر وکالتنامه های شماره 95867 و95866 دفتر --------و 920 دفتر ---------و با شماره پرونده شهرسازی -------------درخواست صدور گواهی پایانکار ساختمان را دارم و مطابق دستور شهرداری ، در دفترخانه اسناد رسمی اقدام به دریافت رضایت نامه بابت پخی ساختمان از همسایه شرقی نودم ، ما به دلیل فوت مالک ملک همسایه غربی و عدم انحصار وراثت ، موفق به کسب رضایت از همسایه غربی نشده ام. با توجه به اینکه تعدادی از وراث همسایه غربی در خارج از کشور اقامت دارند ، اقدامات مربوط به انحصار وراثت مشکل و زمان بر خواهد بود. لذا خواهشمندم دستورات لازم برای صدور گواهی پایانکار ساختمان اینجانب را صادر فرمایید. بدیهی است که اینجانب متعهد هستم که رضایت همسایه غربی را جلب نمایم و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رضایت ایشان را برعهده می گیرم .

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 305,000ریال  وصول وقبض سامانه شماره  مربوطه صادر وتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  -------- تنظیم گردید .

 به تاریخ                                 مرداد ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  دو هجری شمسی  محل امضاء 

/ 0 نظر / 47 بازدید