وکالت اخذ مدارک از دانشگاه

موکل: خانم ..................

 وکیل: آقای ..................

 مورد وکالت :مراجعه به ادارات ، سازمانها ارگانها ،مراکز علمی وآموزشی ودانشگاهها ودانشکده (بویژه دانشگاه ........................) وارائه هرنوع مدارک وپرداخت هزینه های لازم وانجام تمامی امورات اداری وکاری ودرخواست ودریافت هرنوع مدارک فارغ التحصیلی ، دانشنامه ،ریزنمرات ، کارت وگواهی  وغیره ودادن رسید وامضاء مدارک لازم وسایر اقدامات پیش بینی نشده دراین رابطه بطوریکه نیازبحضورموکل نباشد.

(این وکالت درخصوص انتقال و واگذاری فاقداعتبار میباشد.)

 حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت و انجام لوازم قانونی آن  دارای اختیارات تامه مطلقه می باشد با حق توکیل غیرولو کرارا و هر گونه عمل و اقدام و امضاء نامبرده به منزله عمل و اقدام و امضاء موکل نافذ و معتبر است و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

 هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 257,300ریال  وصول وقبض حق التحریر شماره                 صادر وتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  ........-........- تنظیم گردید .

  به تاریخ                          آذر ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  یک هجری شمسی  محل امضاء 

/ 0 نظر / 24 بازدید