فرم تعهد دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

 فرم تعهد دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

 

اینجانب ............................. فرزند ................... دارنده شناسنامه شماره ................. صادره از ...................... کد ملی ....................... ساکن ........................................... کد پستی .......................... که با استفاده از مزایای ارزی و ریالی اعطایی برای فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در رشته .................... مقطع ................................... عازم کشور انگلیس به مدت شش ماه از تاریخ نوامبر 2018 می­باشم و از مزایای ارزی و ریالی فرصت مطالعاتی در خارج از کشور طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوطه استفاده خواهم نمود ، بموجب این سند متعهد می گردم که تمام تعهدات مندرج در این سند را به طور کامل و مطلوب به انجام برسانم و در مقام تضمین اجرای مفاد و نیز حسن انجام تعهدات ذیل، با لحاظ کردن تمام شرایط و مندرجات این سند، مبلغ 000/000/400 ریال به عنوان حداقل تضمین می­سپارم. ذکر این مبلغ صرفاً به جهت رعایت مقررات ثبتی و انتظامی بوده و مانع از آن نخواهد بود که خسارات و هزینه های اضافه بر این مبلغ، حسب توافق طرفین که ضمن همین سند انجام شده و بنا به تکلیف مندرج در ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره آن و بخشنامه شماره 31047/134 مورخ 11/11/82 از طریق صدور اجرائیه از جانب دفترخانه و یا مراجع قضایی استیفا گردد. ضمن عقد خارج لازم ملتزم می­گردم:

1.        طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( سازمان امور دانشجویان) و با توجه به قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و آیین­نامه ها و سایر مقررات مربوط، در قبال اعطای مزایا و تسهیلات موضوع «شیوه­نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور و شرکت در کنفرانس­های علمی» در محل و مدت تعیین شده در این سند صرفاً به امر تحقیقات علمی اشتغال داشته و کلیه دستورات و مقررات مربوط را رعایت نمایم.

2.      هیچ گونه اقدامی که خلاف شئون دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات جاری کشور باشد بعمل نیاورم و بدون اجازه کتبی و قبلی، محل تحقیق خود را بدون کسب موافقت از اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور تغییر ندهم و دوره تحقیقاتی را که برای آن اعزام شده­ام در محل تعیین شده و ظرف مدت مصوب، برابر مقررات با موفقیت بگذرانم

3.      بعد از اتمام دوره و زمان تعیین شده و مراجعت به کشور در اولین فرصت اداری به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور مراجعه و علاوه بر ارائه گزارش تحقیقات خود، نسبت به تسویه حساب بر حسب مستندات اقدام نمایم و این شرط را می­پذیرم که تحویل مدرک فارغ­التحصیلی دکتری فقط پس از تسویه حساب کامل با اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج امکان­پذیر است.

4.      به موجب این سند، سازمان امور دانشجویان را وکیل قانونی خود در زمان حیات و وصی خود در صورت وفات و نیز مرجع انحصاری برای تشخیص ایفاء یا عدم ایفاء تعهدات قانونی و قراردادی می­دانم. تشخیص این سازمان در مورد میزان خسارات ناشی از عدم مراجعت به کشور یا تخلف از مفاد تعهدات موضوع این سند و چگونگی جبران آن بر اینجانب حجت است و سازمان می­تواند به اختیار خود از هر گونه اقدام حقوقی - قضایی مقتضی برای وصول مطالبات خود و یا از طریق صدور اجرائیه از محل وثیقه اخذ شده استفاده نماید برای مطالبه و دریافت معادل ریالی ارزهای پرداختی به نرخ روز با احتساب تاخیر تادیه اقدام گردد

5.      یک ماه پس از پایان یافتن مدت تعیین شده به کشور/دانشگاه/ پژوهشگاه مراجعت نمایم و علاوه بر اجرای تعهدات مربوط به آموزش رایگان و سایر تعهداتی که حسب مورد یر طبق قوانین، مقررات و قراردادها در صورت استفاده از مزایای دیگر بر ذمه اینجانب قرار گرفته است، بر اساس ماده 11 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 5/2/64 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات مربوط 2 برابر مدتی را که در خارج از کشور با استفاده از مزایای ارزی و ریالی به تحقیق اشتغال داشته­ام در داخل كشور ( يا در صورت بورسيه بودن در دانشگاه / پژوهشگاه مربوطه ) خدمت نمایم و چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنکاف نموده و یا پس از شروع به کار به هر علتی از مؤسسه محل خدمت خود اخراج شوم و به طور کلی چنانچه برخلاف هر یک از تعهدات یاد شده عمل نمایم و یا حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انمام تحقیقات (طبق حکم فرصت مطالعاتی) به کشور مراجعت ننمایم و تعهدات خود را انجام ندهم و یا معلوم شود کمتر از 180 روز در کشور محل تحقیق اقامت داشته­ام سازمان مذکور حق دارد به شرح بند 4 این سند تعهد علیه اینجانب اقدام نماید. 

6.      همچنین به موجب این سند و با توجه به عدم بهره مندی از مزایای آموزش رایگان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تعهد می نمایم به میزان مدت مقرر در قوانین و آئین نامه های مربوطه در کشور خدمت نمایم، در صورت عدم انجام تعهدات قانونی و قراردادی مربوط به آموزش رایگان وزارت مجاز است بابت هزینه های آموزش رایگان مبلغ 000/000/200 ریال بعلاوه کلیه خسارات احتمالی از جمله تاخیر تادیه را از اینجانب دریافت نماید. تشخیص وزارت راجع به وقوع تخلف و میزان خسارت وارده غیر قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود.

7.      نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج در این سند می باشد و تمام ابلاغ های ارسالی به این محل، به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند، دانشگاه محل خدمت و همچنین به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج اطلاع خواهم داد در غیر این­صورت، کلیه ابلاغ­ها و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند ابلاغ قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می باشد.

 

همچنین مطابق ضوابط و مقررات و در راستای تضمین حسن اجرای تعهدات فوق الذکر:

 

اينجانبان       

1-                              فرزند         به شماره شناسنامه                  صادره از                      کدملي                                         

تلفن ثابت و همراه                                     به نشانی و کدپستي

کارمند رسمي

2-                                فرزند                به شماره شناسنامه             صادره از                            کد ملي                                 تلفن ثابت / همراه                                              به نشانی وکدپستي:

کارمند رسمي

8.        با اطلاع کامل از مفاد و لوازم حقوقی تعهدات یاد شده ضمن عقد خارج لازم متعهد مي گردیم که آقاي/خانم                                 تمام تعهدات فوق را به طور کامل و مطلوب به انجام خواهد رسانيد و حسن انجام تعهدات فوق را در قبال مبلغ 000/000/200 ریال بابت هزینه فرصت مطالعاتی و مبلغ 000/000/200 ریال بابت هزینه آموزش رایگان تضمين مي­نمايیم و اذعان داریم که ذکر این مبلغ صرفاً به جهت رعایت مقررات ثبتی و انتظامی بوده و مانع از آن نخواهد بود که خسارات و هزینه­های اضافه بر این مبلغ، حسب توافق طرفین که ضمن همین سند انجام شده و بنا به تکلیف مندرج در ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره آن و بخشنامه شماره 31047/134 مورخ 11/11/82 از از طریق صدور اجرائیه از جانب دفترخانه و یا مراجع قضایی استیفا گردد. تخلف از مفاد هريک از تعهدات فوق الذکر به معني نقض تعهد شخصي اينجانبان است و در اين صورت سازمان امور دانشجویان حق دارد وفق بند 4 این سند،؛ علاوه بر مطالبه و دریافت معادل ريالي ارزهاي دريافتي به بالاترين قیمت روز پرداخت، برای مطالبه و دریافت 5 برابر معادل ریالی ارزهای پرداختی به بالاترین قیمت روز پرداخت به عنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتساب کليه هزينه های قضایی و اجرایی و نیز خسارت تأخیر تأیه وجوه ریالی از تاریخ دریافت تا تاریخ پرداخت و کلیه خسارات دیگر به تشخیص سازمان اقدام نماید. ضمنا هر یک از تعهدات مربوط به دوره فرصت مطالعاتی و آموزش رایگان مستقل از یکدیگر بوده و ایفاء هر یک از تعهدات مذکور موجب فسخ سند و لغو سایر تعهدات نخواهد بود. بموجب عقدخارج لازم سازمان امور دانشجویان را وکيل خود در زمان حيات و وصي خود در زمان ممات قرار داديم تا نسبت به احراز و اثبات تخلف از هر يک از موارد فوق وتعيين ميزان ارزهاي پرداختي وساير مطالبات وخسارات وهزينه از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه نمايد و هيچ ضرورتي جهت مراجعه به مقام قضايي يا مرجع ديگر جهت تعيين اين موارد وجود نخواهد داشت وتعیين وتشخيص سازمان مذکور در اين خصوص قطعي وغير قابل اعتراض است. ضمنا تعهدات ضامن و متعهد تضامنی است و وزارت متبوع جهت جبران خسارت و وصول مطالبات می تواند به هر یک از ضامنین و یا متعهد و یا هر دو مراجعه نماید.


/ 0 نظر / 14 بازدید