وکالت امورکاری تامین اجتماعی

موکل: آقای --------

وکیل: آقای ---------

 مورد وکالت :مراجعه وکیل به سازمان تامین اجتماعی و شعب مربوطه از جمله شعبه اسلامشهر و انجام کلیه امور اداری و کاری موکل در خصوص امور بیمه ای و بازنشستگی و از کار افتادگی و ارائه فرم ها و مدارک لازم جهت بیمه نمودن کارگران کارگاه که مدیر و مالک آن موکل است که مدارک آن توسط وکیل ارائه میگردد و در صورت لزوم اخذ دفترچه بیمه خدمات اجتماعی برای موکل و کارگران تحت پوشش کارگاه وی و پرداخت حق بیمه وی و کارگران  وانجام کلیه اقدامات پیش بینی نشده که لازم موردوکالت باشد بنحویکه نیازبحضوروامضاء مجدد موکل نباشد. . (این وکالت تا تاریخ 92/12/28 معتبر است)

(این وکالت درخصوص نقل و انتقال وواگذاری فاقد اعتبار میباشد.)

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت و انجام لوازم قانونی آن  دارای اختیارات تامه مطلقه می باشد با حق توکیل غیرولو کرارا و هر گونه عمل و اقدام و امضاء نامبرده به منزله عمل و اقدام و امضاء موکل نافذ و معتبر است و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 255,000ریال  وصول و برابر رسید مرجع سامانه بشماره                  صادروتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  --------- تنظیم گردید .

 به تاریخ             خرداد ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  دو هجری شمسی  محل امضاء

 

/ 0 نظر / 1265 بازدید