تعهد نامه مسکن مهر

اینجانب : .................................................... . متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور می باشم و اقرار می نمایم که از تاریخ 84/1/1 خود و همسر و اولاد و افراد تحت تکفلم فاقد محل مسکونی زمین شهری در سطح کشور به هر نسبت و به هر میزان و عنوان حتی بصورت قولنامه ای و موروثی و غیره بوده و از تاریخ 1360/12/27 تا کنون از امکانات و تسهیلات دولتی در جهت تامین مسکن نیز استفاده نکرده ام و در صورت احراز خلاف موارد فوق به تشخیص اداره کل تعاون استان تهران یا سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران سازمان مذکور حق دارد نسبت به خلع ید اینجانب از قطعه مورد واگذاری یا هر اقدام دیگری که مقتضی بداند عمل نماید و اینجانب حق هرگونه ادعائی را در این خصوص از هر حیث و هر جهت که باشد از خود سلب و ساقط می نمایم همچنین ضمن عقد خارج لازم اینجانب  ..................... با مشخصات فوق سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران را وکیل تام الاختیار و بلاعزل با حق توکیل بغیر قرار دادم تا جهت فسخ و اقاله اسناد و تفاهم نامه های تنظیمی به هر نحو که صلاح بداند اقدام نماید و در هیچ یک از مراحل انجام کار نیاز بحضور اینجانب نباشد .

 

/ 0 نظر / 18 بازدید