تعهد زوج به زندگی مشترک

 در تاریخ ذیل دردفترحاضر گردیدند : آقای --------------.بعدالحضور اعلام واقرارداشتند: اینجانب زوج سند نکاحیه شماره -------دفتر ----تهران و در کمال صحت و سلامتی عقل و جسم و قصد و اراده و به عنوان همسر دائمی  خانم ----------------- اعلام و اقرار و تعهد نمود که هرگونه اشتباهی که در گذشته در زندگی زناشویی مرتکب شده ام دیگر از این پس تکرار نخواهد شد و به زندگی مشترک با همسرم پایبند و متعهدم و تمامی ضوابط و قوانین و روابط شرعی و قانونی و عرفی جامعه ایرانی را رعایت  کرده و خواهم کرد و تمامی شروط ضمن العقد خود را مجددا تایید و مورد پذیرش قرارداده و به همه آنها پایبند و متعهد می باشم و چنانچه بنا به تشخیص همسرم از هریک از مفاد این تعهد تخلف نمایم ، ایشان مجاز به طلاق و جدایی از اینجانب می باشد.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 305,000ریال  وصول وقبض حق التحریر شماره مربوطه صادر وتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  ----- تنظیم گردید .

 به تاریخ                        مرداد ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  دو هجری شمسی  محل امضاء

/ 0 نظر / 195 بازدید