تفویض وکالت - سهم الارث موکل

در تاریخ زیر در دفتر حاضر گردیدند:

: آقای .................................  . وکیل وکالتنامه شماره ..........مورخ .................  دفتر .............تهران   و اقرار نمودند که وکالتنامه مرقوم بقوت خود باقی است وتاکنون هیچگونه اقدام وتفویض اختیاری نسبت به موضوع وکالت حاضر انجام نداده است ، لذا تمامی اختیاراتی که بموجب وکالتنامه یادشده دارا بود فقط در خصوص مساحت ..........متر مربع از پلاک ثبتی ........فرعی از .........اصلی(سهم الارث آقای ......................) موضوع وکالتنامه فوق الذکر را عینا وبدون کم وکاست به :

: آقای ............................... . تفویض و واگذار نمود که وکیل بنحو صلاحدید اقدام نماید.

این وکالت از نظر حقوق  ، اختیارات  تابع سندهای قبلی است .

/ 0 نظر / 16 بازدید