تعهد متقاضي انشعاب برق موقت و غير دائم به مستحدثات غير مجاز

در تاريخ تحرير ******** با مشخصات فوق الذكر در اين دفتر حاضر و بعدالحضور در كمال صحت و سلامت عقل و شعور در قبال اداره برق شهر تسوج متعهد شرعي و قانوني گرديد و اظهار داشت كه : اينجانب متقاضي انشعاب برق موقت و غير دائم به مستحدثات غير مجاز خود واقع در ********** با علم و آگاهي كامل از مفاد (لايحه مجازات استفاده كننده گان غير مجاز از آب و برق ،تلفن ،فاضلاب و گاز) مصوب 1396/3/10 مجلس شوراي اسلامي علي الخصوص ماده 4 قانون اشعاري و تبصره 1 و2 همان ماده مبني بر اينكه انشعاب برق واگذار شده بصورت موقت و غير دائم بوده و واگذاري هيج گونه حقي براي متقاضي ايجاد نكرده و در صورت قلع و قمع مستحدثات انشعاب موقت برق جمع آوري مي شود در كمال صحت عقل و شعور و بدون هر گونه جبر و اكراه متعهد شرعي و قانوني ميگردم در صورت قلع و قمع مستحدثات و ساخت و سازهاي غير مجاز توسط ادارت و مراجع ذيربط و يا درخواست كتبي آنها شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي و به تبع آن مديريت توزيع برق مختار و مجاز است بدون نياز به درخواست اينجانب نسبت به قطع و جمع آوري انشعاب برق موقت و غير دائم و استرداد وجه يا وجوه متعلقه برابر آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق اقدام نمايد و اينجانب نيز هرگونه اعتراض و ادعايي در اين خصوص را در كليه مراجع ذيصلاح اداري و قضايي و انتظامي از خود سلب و ساقط مي نمايم ضمنا متعهد ميگردم در صورت انتقال عرصه و يا اعياني ملك مربوطه كه انشعاب برق موقت و غير دائم در آن داير گرديده است به غير موضوع غير مجاز بودن مستحدثات و موقت و غير دائم بودن انشعاب برق داير شده و مفاد اين تعهد نامه را به انتقال گيرنده و يا انتقال گيرندگان تفهيم و آنان را مطلع نمايم ايضا در صورت فوت اينجانب و انتقال قهري عرصه و اعياني هاي احداثي به وراث قانوني و حين الفوت هرگونه ادعايي در خصوص قلع و قمع مستحدثات غير مجاز و قطع و جمع آوري انشعاب موقت و غير دائم از سوي وراث و قائم مقام قانوني اينجانب سلب و ساقط ميگردد.

/ 0 نظر / 14 بازدید