تعهد به شرکت آب

در تاریخ ذیل دردفترحاضر گردیدند : آقای -------------

 بعدالحضور اعلام داشتند:متقاضی نصب انشعاب آب برای مغازه تره بار و سبزی فروشی واقع در ----------------- . بدینوسیله تعهد می نمایم چنانچه در اثر نصب انشعاب یا لوله کشی داخل مغازه نشت و نفوذ آب به داخل ساختمان مغازه مذکور با مجاورین و یا ساختمانهای دیگر و یا اموال آنها  و یا اموال عمومی خسارتی وارد شود و بطور کلی در صورت بروز حادثه و ورود هرنوع خسارت اعم از مالی و غیره و هرگونه ادعا و یا مطالبه خسارت از طرف مالک که ناشی از نصب یا جمع آوری انشعاب آب توسط اینجانب باشد شخصا مسئول و پاسخگو بوده و جبران خسارت نمایم بنحوی که شرکت آب و فاضلاب شهر تهران هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نداشته باشد و تعهد مینمایم چنانچه ملک موضوع اشتراک  آب را به دیگری واگذار نمایم منتقل الیه را از موضوع این تعهد و مسئولیتش را در قبال پرداخت خسارت آگاه نمایم.

/ 0 نظر / 40 بازدید