وکالت بهره برداري از مراتع به منظور چراي دام

مراجعه به سازمان جنگلها ،مراتع وآبخيزداري كشور ،اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري وادارات تابعه وساير سازمانهاي دولتي ودرخواست اجراي بند 51 دستورالعمل ضوابط وشرايط بهره برداري از مراتع به منظور چراي دام وانجام كليه مراحل قانوني واداري در خصوص پروانه مرتعداري (چراي دام) در رديف شماره *** شناسنامه مرتع، در مرتع ييلاق *** به پلاك **** اصلي واقع در بخش *** تبريز به تعداد *** واحد دامي مجاز كه بنام موكل ميباشد و درخواست صدور پروانه جديد بنام وكيل براي مراتع مذكور وانتقال تمامي اختيارات حاصل وناشي از آن پروانه مرتعداري (چراي دام ) به خود وكيل در صورت صدور مجوز از ناحيه اداره كل منابع طبيعي آبخيزداري استان .

حدود اختيارات : در حد مورد وكالت ميباشد ومفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر مي باشد.


/ 0 نظر / 20 بازدید