قرارداد رهنی تخصیص تسهیلات بانک کشاورزی

ماده1- مبلغ قرارداد: بانک بموجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت اجرای عملیات مختلف بانکی مبلغ ............................ از تسهیلات مالی بانک در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون رباو براساس ضوابط بانک استفاده نماید و مشتری در عملیات و معاملات و قراردادهایی که از این به بعد با بانک منعقد مینماید و از این پس اختصارا قراردادهای فرعی نامیده میشود تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه به بانک بدهکار گردد. توضیح اینکه تضمین تعهدات و دیون اشخاص ثالث در قبال بانک و استفاده از سایر خدمات اعتباری بانک نظیر صدور ضمانت نامه نیز مشمول دیون موضوع این قرارداد خواهد بود.

ماده2- تعهدات : جزئیات تسهیلات مورد نظر و تعهدات مشتری در قراردادهای فرعی تعیین گردیده است. در اعطای تسهیلات مذکور (پس از تصویب بانک) و در طول اعتبار قرارداد حاضر ، طرفین میتوانند در قالب عقود اسلامی هر تعداد قرارداد که لازم باشد ( تحت عنوان قرارداد فرعی) منعقد نمایند.

ماده3- سررسید: مشتری اقرارنمود که ذمه وی بمیزان مندرج در ماده یک در قبال بانک مشمول بوده و مبلغ مذکور دین عندالمطالبه وی به بانک میباشد ، لیکن بانک میتواند برابر قراردادهای فرعی سررسیدهای جدید تعیین نموده و با توافق طرفین ، سررسیدهای مذکور را تغییر داده یا تمدید نماید. این امر ناقض حق قانونی بانک در مطالبه طلب و صدور اجرائیه با اقدامات قضایی در هر زمان ، نخواهد بود.

ماده4- زمان : مدت حق استفاده مشتری از اعتبار این قرارداد جهت تنظیم قراردادهای داخلی از تاریخ تنظیم لغایت ................. سال تعیین گردید و مادام که مشتری کلیه تعهدات  موضوع این قرارداد و سایر قراردادهای فرعی را انجام نداده و مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مرقوم را تصفیه ننموده است ، الزامات این قرارداد بقوت و اعتبار خود باقیست.

ماده5- شرایط :مشتری ضمن عقد رهن موضوع ماده 7 اجرای کلیه مواد قرارداد حاضر ، خصوصا شرایط زیر را تقبل نمود. 1- مشتری ضمن قرارداد حاضر تا تسویه کامل بدهی خود ناشی از قراردادهای فرعی با شرط عدم عزل و عدم ضم امین ووکیل و غیره به بانک تفویض اختیار ووکالت نمود که پرداختیهای وی را بابت هریک از قراردادهای فرعی که صورت گرفته باشد ، ابتداء بابت خسارات و هزینه ها و متفرعات کلیه قراردادهای منعقده منظور و سپس بابت اصل اقساط بدهی بهر نحو که صلاح بانک بداند ، منظور نماید. 2- در صورت عدم پرداخت اقساط پیش بینی شده در قراردادهای فرعی در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه مشتری تعلق خواهد گرفت. از این رو مشتری با امضاء این قرارداد متعهد گردید ، علاوه بر بدهیهای تادیه نشده خود به بانک مبلغی معادل نرخ سود متعلقه (مذکور در بند3) به اضافه 6 درصد در سال نسبت به مانده بدهی برای هر سال به بانک پرداخت نماید.بهمین منظور مشتری ضمن قرارداد حاضر بنحو غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل مانده بدهی ، بانک معادل مبلغ یادشده رااز هرگونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های مشتری تملک نماید.

3- نرخ سود مورد انتظار / کارمزد تسهیلات بانک معادل ....................... درصد در سال تعیین شده است که برابر قراردادهای فرعی منعقده قابل افزایش یا کاهش میباشد.

ماده6- ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات : در صورتیکه مشتری از هریک از تعهدات قرارداد حاضر یا قراردادهای فرعی تخلف نموده یا هریک از اقساط بدهی خود را در سررسیدهای مقرر پرداخت ننماید ، کلیه دیون موجل وی ببانک تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد مطالبات خود ناشی از تمامی قراردادهای منعقده اعم از اقساط گذشته  و آینده و متفرعات که بر ذمه مشتری مستقر شده است را طبق دفاتر و اسناد خود از طریق صدور اجرائیه یا هر طریق قانونی دیگر که صلاح بداند ، مطالبه ووصول نماید. اظهار و اعلام بانک در وقوع تخلف از تعهدات یا تاخیر در پرداخت اقساط یا میزان طلب ( اعم از اصل یا فرع) مورد قبول مشتری بوده و برای ادارات ثبت و عنداللزوم مراجع قضایی کافی و معتبر خواهد بود. مشتری حق هرگونه اعتراض در اینخصوص ( تشخیص تخلف و اقدامات اجرایی بانک) راازخود سلب و اسقاط نمود. تبصره 1 : منظور از متفرعات در این قرارداد خسارات تاخیر تادیه وجه التزام عدم انجام تعهدات ، سود مورد انتظار ، کارمزد ، هزینه های اجرایی ، هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه ها و عوارض قانونی است که بانک جهت وصول مطالبات خود متحمل میگردد و مشتری با امضاء قرارداد حاضر ، پرداخت هزینه های مذکور را تقبل نمود. تبصره 2 : مشتری قبول و موافقت نمود که در صورت هرگونه تخلف از مفاد و شرایط این قراردادهای فرعی و توسل بانک به اقدامات اجرایی جهت تملیک وثایق تمامی موارد رهن ( اعم از اموال موجود و اموالی که بعدا به آن اضافه شود) در قبال هر مقدار از تسهیلات اعطایی بانک که مصرف شده باشد ( اگرچه تمامی مبلغ تسهیلات از حساب مربوطه برداشت نشده باشد) به تملک بانک درآید و نامبرده حق مطالبه هرگونه وجهی بابت باقیمانده تسهیلات در زمان تملک رااز خود سلب و اسقاط نمود.

ماده7- تضمین: مشتری بمنظور تضمین اجرای تعهدات و بازپرداخت دیون ناشی از قرارداد حاضر اموال مشروحه ذیل را در رهن ووثیقه بانک قرارداد. همگی و تمامی ......................................................... بانضمام کلیه اعیان ، ساختمانها و تاسیسات موجود و آتی الاحداث ، ماشن آلات اعم از منصوبه و غیر منصوبه فعلی و آتی ، بعلاوه کلیه امتیازات مربوطه شامل آب ، برق ، تلفن و گاز و هر زیادتی دیگر اعم از متصل یا منفصل را در رهن ووثیقه بانک قرارداد و بانک پس از قبول و قبض مورد رهن آن را در تصرف امانی راهن قرارداد که تا اخطار ثانوی بانک از آن استیفاء منافع نماید. تبصره : در صورت تخلف مشتری از تعهدات هریک از دو قرارداد ، مطالبات قرارداد دیگر نیز حال شده و توامان قابل صدور اجرائیه میباشد.

ماده8- مورد رهن متعلق به ...................................................... میباشد که اصالتا با مضاء ذیل این قرارداد یا وکالتا بموجب وکالتنامه شماره ....................... مورخ ................ دفتر اسناد رسمی ................. نسبت به ارتهان آن اقدام نموده اند.

ماده 9- اقامتگاه : اقامتگاه بانک ............................................................................ اقامتگاه مشتری: ......................................................................................

/ 0 نظر / 498 بازدید