سند رهنی پست بانک ( متمم - مخصوص کارکنان )

                        سند متمم رهنی

 

این قرارداد در تعقیب قرارداد شماره ............. مورخ ................. بین امضاء کنندگان  ذیل:

آقای/ خانم ........ (مشخصات کامل قید شود) مقیم ...................................................................... مشتری و راهن قرارداد فوق که در این قرارداد نیز مشتری و راهن نامیده  می شود از یک طرف و پست بانک به عنوان مرتهن و تسهیلات دهنده با نمایندگی آقای .................. فرزند ................ به ش ش ................... برابر معرفی نامه شماره ............... مورخ .................. که در این قرارداد پست بانک نامیده می شود از طرف دیگر در این دفترخانه حاضر و با امضاء این قرارداد که پیرو و در تعقیب قرارداد فوق الاشاره تنظیم و ثبت گردیده است ملزم به انجام مفاد آن گردیدند:

ماده1- راهن بابت تضمین تعهدات و بدهی مشتری مازاد ششدانگ پلاک ثبتی شماره ........... (مشخصات کامل پلاک ثبتی قید شود) با جمیع توابع عرفیه و شرعیه بدون هیچگونه استثناء که راهن آنرا با قبول کلیه مفاد قرارداد شماره ....... و تحت شرایط و قیود مندرج در قرارداد مذکور و این قرارداد بابت تمام تعهدات و بدهیهای مشتری و تا مجموع مبالغ مندرج در این قرارداد در رهن پست بانک قرار داد و پست بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب همین قرارداد به صورت امانی به راهن سپرد.

ماده2- به موجب این قرارداد مبلغ تسهیلات مندرج در ماده یک قرارداد شماره ............ مورخ ................ دفترخانه ......... که به شرح قرارداد مذکور مشتری می تواند از آن استفاده نموده و به پست بانک بدهکار گردد با موافقت پست بانک از مبلغ ............... ریال تا مبلغ 000/000/700 ریال افزایش می یابد لذا کلیه بدهیهای مشتری در قبال پست بانک به میزان 000/000/700 ریال به استناد این قرارداد و قرارداد فوق الاشاره قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده3- این قرارداد درتعقیب و به عنوان متمم قرارداد شماره ............ مورخ ........... منعقد گردیده و جزء لاینفک قرارداد مذکور بوده و توأماً قابل اجرا می باشد و مشتری/راهن حق هرگونه ایراد و اعتراض را به موجب این قرارداد از خود سلب و اسقاط نمودند.

تبصره- این قرارداد صرفاً به منظور افزایش مبلغ سند رهنی شماره ............. منعقد گردید بنابراین سایر مفاد و مندرجات سند رهنی مزبور کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. 

/ 0 نظر / 306 بازدید