تعهد اقامت 5 سال در شهرتهران برای مسکن

اینجانب بموجب این اقرار ، تعهد مینمایم در 5 سال اخیر بصورت مستمر در شهر تهران ساکن بوده ام و طبق شیوه نامه ثبت نام مطالعه شده ، واجد شرایط دریافت مسکن در شهر تهران میباشم و از تاریخ 1384/1/1 خود و افراد تحت تکلفم فاقد زمین ویا واحد مسکونی ملکی بوده و همچنین از تاریخ 1357/11/22 از هیچیک از امکانات دولتی و یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل : زمین ، واحد مسکونی ، تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده و واجد شرایط خرید مسکن در شهر تهران که از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت میگیرد میباشم و چنانچه خلاف مراتب فوق اثبات شود پاسخگو بوده و وزارت راه و شهرسازی مجاز خواهد بود طبق مقررات مربوط با اینجانب رفتار نماید.

/ 0 نظر / 5 بازدید