تقاضای صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی شیر

اینجانب با مشخصات فوق الذکر، تقاضای صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی شیر با خودرو سردخانه دار بشماره شهربانی ×××××××× را دارم و به عنوان مالک و راننده متعهد میگردم که : 1- ضمن اطلاع و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات و رعایت موازین بهداشتی منطبق با دستورالعمل های شفاهی و کتبی اداره کل و یا شبکه دامپزشکی از وسیله نقلیه فوق در مواردی که مجوز صادر گردیده استفاده دیگری ننموده و بدون اطلاع و کسب مجوز لازم از اداره کل و شبکه دامپزشکی به تغییر کاربری آن اقدام ننموده و نسبت به نقل و انتقال خودرو و پروانه صادره به غیر بطور مستقیم ویا غیر مستقیم اقدام ننمایم. 2- فرآورده بارگیری شده خود را اعم از خارجی یا داخلی با رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی جاریه و ضوابطی که از سوی اداره کل و شبکه دامپزشکی صادر میشود حمل نموده و علاوه بر بارنامه گواهی حمل بهداشتی قرنطینه ای مربوط را برای داخل استان و یا خارج از استان دریافت نمایم و از حمل هرگونه فرآورده های خام دامی بدون گواهی حمل قرنطینه ای تحت هر شرایطی خودداری نموده و مسئولیت جزایی ناشی از آن را در هر موقعیتی پذیرا و پاسخگو باشم. 3- در نقل و انتقال فرآورده های خام دامی هیچ موردی جهت حمل و تخلیه و بارگیری فرآورده برایم نامفهوم و مبهم نبوده و در مسافت های مختلف اعم از کوتاه و یا طولانی و داخل و خارج از استان بدون گواهی قرنطینه ای و عدم آمادگی وسیله نقلیه از لحاظ ایجاد شرایط برودتی لازم و سایر شرایطی را که در پروانه صادره درج گردیده اقدام ننمایم. 4- در اسرع وقت نسبت به دریافت و تمدید کارت بهداشتی خود از مراجع ذیربط اقدام نموده و تحت هر شرایطی بدون کارت بهداشت معتبر از حمل هرگونه فرآورده های خام دامی خودداری نموده و همچنین از در اختیار قراردادن وسیله نقلیه به سایر افراد غیر مسئول حتی بصورت موقت نیز جدا اجتناب نمایم. 5- چنانچه وسیله نقلیه فاقد سلامت کافی از لحاظ ترموکینگ و سایر شرایط برودتی لازم باشد ، مسئولیت عدم فراهم نمودن شرایط لازم جهت فرآورده را به عهده گرفته و در معرفی به مراجع قضایی هرگونه حق اعتراضی را از خویش سلب و ساقط می نمایم. در صورتی که تعهدات ذکر شده فوق و یا موارد مندرج در پروانه را انجام نداده و یا برخلاف آنها عمل نمایم و نیز در صورت عدم صحت مالکیت ، اداره کل و یا شبکه دامپزشکی میتواند نسبت به لغو پروانه صادره و جلوگیری از ادامه فعالیت اقدام نماید و چنانچه خسارت و یا ضرر و زیانی به اینجانب و یا دولت (بیت المال) و یا اشخاص ثالث وارد شود میپذیرم و نسبت به جبران آن اقدام خواهم نمود و در صورتی که به هر نحوی از انحاء تخلفی از ناحیه اینجانب از قوانین و مقررات و دستورالعمل های شفاهی و کتبی اداره کل و یا شبکه دامپزشکی صورت گیرد ، اداره کل و یا شبکه دامپزشکی میتواند اینجانب را برابر قوانین و مقررات مربوطه از طریق مراجع ذیصلاح تحت تعقیب قراردهد.

/ 0 نظر / 101 بازدید