استعلامهای دارای پیام اتوماتیک به اول لیست کارتابل اضافه گردد

به : سازمان ثبت اسناد!

با توجه به اینکه استعلام های ارسالی در روزهای متفاوتی از اداره ثبت جهت ویرایش به دفاتر برگردانده میشود. درصورت امکان تدبیری بیندیشید این استعلامهای دارای پیام اتوماتیک به اول لیست کارتابل اضافه گردد تا با سرعت بیشتری قابل پیگیری گردد و سبب سردرگمی بین حجمی زیاد از این استعلامهای بی جواب نگردد.

/ 0 نظر / 7 بازدید