تعهد متقاضي استفاده از راه عمومي جهت كابل زميني و خط 20 كيلو ولت و فشار ضعيف

در تاريخ تحرير اين سند متعهد با مشخصات فوق الذكر در دفتر حاضر و بعدالحضور دانسته و فهميده و من بدون جبر و اكراه اقرار و اعتراف شرعي و قانوني نمود بر اين كه چون اينجانب در صدد استفاده از راه عمومي جهت كابل زميني و خط 20 كيلو ولت و فشار ضعيف بر آمده ام بدينوسيله با اقرار بر عمومي بودن راه متعهد شرعي و قانوني ميشوم چنانچه در آينده ادعايي در خصوص موضوع توسط اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي صورت پذيرد بنحويكه ادعاي مدعي به اثبات برسد نسبت به پرداخت هزينه هاي جابجايي (درصورت وجود امكانات فني) و خسارات وارده مدعي اقدام نماييم ضمنا متعهد ميگردم نسبت به رعايت حريم پست هوايي و خطوط 20 كيلو ولت هوائي و زميني كه حريم درجه 1 آن 3 متر از فاز كناري و درجه 2 آن 5 متر بوده و همچنين نسبت به رعايت حريم خطوط 132 و 400 كيلو ولت اقدام نمايم و هيچگونه حصاركشي در مسير فوق انجام ندهم. همچنين نسبت به ارائه جاده سرويس شن ريزي شده و قابل دسترس زير خط 20 كيلو ولت هوايي و زميني و قطع درختان موجود در حريم خطوط 20 كيلو ولت اقدام نمايم و لذا شركت برق مجاز و ماذون و مختار است با داشتن كليه اختيارات از طرف اينجانب خط احداثي را جمع آوري و كليه هزينه هاي متعلقه را از اينجانب وصول نمايد . اين تعهد بمنزله اعطاي اختيار كامل بوده كه به شركت توزيع برق آذربايجان شرقي اعطا مينمايم ضمنا بموجب اين سند هرگونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي ولو به عنوان تضرر و غيره را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نموده و مينمايم. ضمنا متعهد ميگردم از انشعاب برق خريداري شده در جهت برداشت از آبهاي زيرزميني استفاده ننمايم و در صورت جابجايي پست هوايي پمپ آب نسبت به احداث پست اختصاصي اقدام نمايم.

/ 0 نظر / 12 بازدید