فرم قرارداد رهن اموال غیرمنقول بانک ملی ایران

 

ماده1- چون بنا به درخواست مشتری و موافقت بانک مقرر گردیده تسهیلاتی جهت خرید مسکن در قالب عقود اسلامی به مشتری پرداخت شود لذا مشتری با قبول کلیه مقررات و شرایط و مفاد قراردادهای منعقده فیما بین و با امضای این قرارداد متعهد گردید که از کل مطالبات بانک ناشی از تسهیلات اعطائی بمیزان ................ریال ..................ریال را ظرف مدت ..............ماه در اقساط متوالی و متساوی ماهانه از قرار هر قسط ..............ریال به بانک بپردازد سررسید اولین قسط ...................میباشد ، تخلف از مفاد این ماده در سررسید مقرر تخلف از مفاد این قرارداد محسوب و موجب حال شدن دین میگردد و بانک حق دارد کلیه مطالبات موعد نرسیده را از مشتری مطالبه و از محل مورد وثیقه استیفا و وصول نماید.

ماده2- مشتری قبول و اقرار نمود که عملیات و معاملات بانکی و معاملات وی با بانک اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای منعقده فیما بین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای مزبور و یا صدور ضمانتنامه ها باشد مورد قبول مشتری خواهد بود. همچنین مشتری و راهن قبول و اقرار نمودند که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است و به دین مسلم و قطعی مشتری به بانک میباشد ونیز مطالبات خود از مشتری را که بابت تعهدات مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطائی و خدمات بانکی به وی باشد به استناد این قرارداد استیفا و وصول نماید. مشتری و راهن قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقی است و مشتری و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده3- مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود مستند به اسناد و مدارک و قراردادهای بانکی اعم از اصل طلب و خسارت متعلقه ناشی از معاملات و تعهدات و بدهی بشرح این قرارداد را در هرحسابی که باشد تا میزان مبلغ مذکور در ماده یک این قرارداد بعلاوه کارمزد وخسارات متعلقه را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است در سررسید مقرر به بانک بپردازد.

ماده4- مشتری و راهن موافقت و قبول نمودند که در صورت عدم انجام تعهدات مشتری بشرح اسناد و مدارک و قراردادهای مربوط و بمحض تخلف مشتری از هریک از مفاد قراردادهای منعقده علاوه بر حال شدن دین همان قرارداد کلیه بدهی و تعهدات مشتری درقبال بانک بابت کلیه مدارک و اسناد و قراردادها تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد نسبت به کلیه مطالبات خود باستناد این قرارداد تا میزان مبلغ مندرج در ماده یک بعلاوه کارمزد و خسارات متعلقه بصورت یکجا از مشتری مطالبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه و یا بهر طریق قانونی دیگر که بمصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید. صرف اظهار و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات و پرداخت هر نوع بدهی مشتری مورد قبول مشتری و راهن خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که بشرح فوق مشتری و راهن آن را قبول نمودند برای وصول مطالبات خود از هر جهت و بابت اقدام به صدور اجرائیه نماید و دفترخانه نیز بصرف اعلام بانک اقدام به صدور اجرائیه خواهد نمود.

ماده5- مشتری با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی معوق و تادیه نشده روزانه مبلغ ......................ریال به ازای هر سه هزار ریال نسبت به بدهی تادیه نشده جهت تاخیر ئ تخلف از ایفای تعهد و پرداخت بدهی به شرح این قرارداد که بر ذمه وی تعلق میگیرد به بانک پرداخت نماید. توافق شد که مبالغ دریافتی یا وصولی بین سه جزء اصل تسهیلات ، سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیم بالنسبه گردد.

ماده6- بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت ، مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد.

ماده7- مشتری/راهن بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود/مشتری در قبال بانک مال/اموال مذکور در ماده 13 را در رهن بانک قرارداد و به بانک حق و اختیارداد مطالبات خود رااز هر بابت از مشتری که ناشی از هرگونه تعهد و معامله و تضمین او باشد از طریق اجرای ثبت از مورد/موارد رهن استیفا ووصول نماید و بموجب این قرارداد مشتری/راهن قبول و تایید نمودند که مورد/موارد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد بانک نیز میباشد و بانک حق  و اختیار دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد/موارد رهن استیفا و وصول نماید و مادامی که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری/راهن حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد/موارد رهن از جمله سرقفلی را بهر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت و وصایت نخواهد داشت. مشتری / راهن اقرار و اعتراف نمود که عین و منافع مال / اموال مورد/ موارد رهن بلا معارض بوده و در مالکیت و تصرف مشتری/راهن میباشد و مشتری/راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود چنانچه خلاف آن بعد از امضاء این قرارداد ثابت شود از عهده خسارات وارده به بانک برآید.

ماده8- مشتری متعهد گردید مورد/موارد رهن مندرج در ماده 13 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین میشود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و بنام و به نفع بانک و بهر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید. همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه راس انقضاء سررسید بیمه نامه بصورتی اقدام نماید که مورد/موارد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج  نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف پنج روز از انقضای مدت بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت بانک حق دارد مورد /موارد رهن را به هزینه مشتری معادل 130 درصد مانده بدهی و تعهدات مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد به پرداخت هزینه بیمه میباشد و مکلف است بمحض مطالبه بانک به بانک بپردازد و درصورت عدم پرداخت ، بانک میتواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود از مشتری منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد ومسئولیتی از این لحاظ در برابر مشتری/ راهن بعهده بانک نیست. درصورت بروز خطر یا خطراتی که مورد /موارد رهن در قبال آن بشرح فوق بنفع بانک بیمه شده ف خسارات دریافتنی توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شدو نسبت به میزان خسارات دریافتنی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد مشتری / راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده9- راهن بدینوسیله تعهد نمود از اقداماتی که باعث کاهش بهاری مورد / موارد رهن شود خودداری نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد/ موارد رهن را بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

ماده10- مدت این قرارداد .....................سال کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد میباشد.مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود بشرح ماده2 را درقبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک رااز هر جهت و بابت پرداخته این قرارداد بقوت واعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است و درصورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری / راهن بشرح این قرارداد بقوت و اعتبار خود باقی خواهند بود.

ماده11-مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را جزء لاینفک این قرارداد است قبول وامضاء نمود و ضمن عقد مزبور بانک ملی ایران را وکیل بلاعزل خود نمود و بنابراین به بانک حق و اختیارداد که بانک مطالبات خود ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای فی مابین موضوع این قرارداد و هر نوع مطالبات خود را از موجودی حسابها و سپرده های متعلق به مشتری نزد خود و هریک از شعب و واحدهای بانک ملی ایران و سایر بانکهای کشور تامین و برداشت نماید.

ماده12-هزینه های ثبت این قرارداد و هزینه های وصول مطالبات بانک از هرجهت و بابت (دستمزد کارشناسان ، حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی در تمام مراحل و مراجع طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه های سفر وکلای دادگستری و اصلاحیه های بعدی آن و هزینه های دادرسی و اجرایی وثبتی و غیره) کلا بعهده مشتری است و مشتری / راهن هرگونه اقدامات اجرائی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات بانک را از هر جهت و بابت قبول نمود.

ماده13- مورد/موارد رهن عبارتند از: ..............................

ماده14- هرگونه عرصه و اعیانی و تاسیسات وابنیه و مستحدثات که به مورد/موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیاز تلفن ، آب ، برق ، گاز من حیث المجموع جزء مورد/موارد رهن است و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد / موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن بانک باقی است چنانچه قبل از فسخ این قرارداد شهرداری یا هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان ، کوچه ، معبر یا جاده یا اجرای طرحی ، قسمتی یا تمام مورد/ موارد رهن را جزء خیابان ، کوچه ، معبر یا جاده یا طرح مربوط قرار دهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری/راهن است تا از طرف مشتری/راهن آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح ذیربط توافق مینماید به مرجع مربوط واگذار نماید و عندالاقتضا مصالح ساختمانی آن قسمت را به هرشخص و به هرقیمت و به هر ترتیب که بخواهد به فروش برساند و بها و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد / موارد به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام مشتری/راهن است و مشتری / راهن متعهد گردید ظرف مدت پنج روز پس از اخطار کتبی بانک سند/اسناد مالکیت مربوط به مورد/موارد رهن را به بانک تسلیم نماید.

ماده15- در راستای اجرای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی1383/9/1 هیات وزیران و بند هـ ماده 2 و همچنین ماده 7 آیین نامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که بدهکار تسهیلات بانکی را بدون رعایت مقررات و ضوابط معاملاتی وبانک اخذ نموده است و مورد مشمول یکی از بندهای احصا شده در ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور بموجب حکم قطعی در محاکم دادگستری به اثبات رسیده باشد بانک حق و اختیار دارد بطور یکجانبه و بصرف اعلام به بدهکار ، قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از اصل ، سود و کلیه خسارات وارده رااز بدهکار و راهن مطالبه نماید بدیهی است وصول مطالبات بانک ملازمه ای با فسخ قرارداد ندارد همچنین بمنظور جلوگیری از انجام معامله و اعطاء تسهیلات جدید به متخلف ، بانک موظف است ضمن اعلام مشخصات شخص متخلف اعم از حقیقی ویا حقوقی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج سال از انعقاد قرارداد جدید با وی خودداری نماید، بدهکار و راهن هرگونه ادعا و اعتراض و ایرادی را در اینخصوص از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده16- مورد/موارد رهن تحویل بانک گردید و مجددا بصورت امانت بتصرف مشتری / راهن داده شد. مشتری / راهن بدینوسیله متعهد شد که از هرگونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است و درصورت استیفای مطالبات بانک را از مورد/موارد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند در غیر اینصورت بانک ضمن این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری/ راهن نسبت به تادیه جرائم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و آن مبالغ پرداختی را جزء مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد/موارد رهن و هر نوع دارایی و اموال مشتری مطالبه ووصول نماید و هرگونه پرداختی در این رابطه بعمل آید مورد قبول مشتری / راهن میباشد و مشتری / راهن بدینوسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده17- بدهکار/مشتری/ راهن کلیه حقوق متعلقه ناشی از عقود جایر و مندرج در مواد قرارداد حاضر را تا روز تسویه کامل بدهی ، از خود سلب و ساقط و به بانک تفویض نمود.

/ 0 نظر / 849 بازدید