تعهد رئیس هیئت مدیره درخصوص شغل دولتی اشتغال ندارم

بدینوسیله اینجانب : خانم ......................................  رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره شرکت در شرف تاسیس تعهد و اقرار مینمایم بر اینکه در حال حاضر مدیرعامل هیچ شرکتی دیگری نیستم و پس از ثبت نیز نخواهم بود و همچنین تعهد و اقرار مینمایم که به هیچگونه شغل دولتی اشتغال ندارم و مشمول ممنوعیتهای مقرر در اصل 141 قانون اساسی نمیباشم (ضمنا هیچ یک از نامبردگان بنحوی از انحناء در رابطه با اصل 49 قانون اساسی محکوم نگردیده) و ممنوعیت قانونی در جهت عضویت در هیئت مدیره یا مدیر عاملی ندارد و در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهم بود.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 307,300ریال  وصول و برابر رسید مرجع سامانه بشماره                  پرداخت وتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  ............-............- تنظیم گردید .

  به تاریخ                                مرداد ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  یک هجری شمسی  محل امضاء 

/ 0 نظر / 17 بازدید