وکالت حساب کمیته امداد

موکل: آقای ------------------

وکیل:کمیته امداد امام خمینی  اداره -------به آدرس----------

 مورد وکالت : حسب الاظهار برداشت و دریافت مکرر از حساب جاری شماره ------ موکل عهده بانک -------شعبه ------به هر مبلغ وام با صدور و امضاء چک ها و یا سایر اوراق دیگر و درخواست واخذ دسته چکها و پرداخت هزینه ها و ظهرنویس و امضاء چکهاییکه در وجه یا بنام موکل صادر شده باشد و اخذ وجوه آن چکها و در صورت عدم موجودی یا عدمتکافوی موجودی آن چکها ضمن دریافت مانده موجودیهای آن اخذ گواهینامه هایبرگشتی چکهای بلامحل مربوطه از بانک و تسلیم یا دریافت اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی وانجام کلیه اقدامات پیش بینی نشده که لازم موردوکالت باشد بنحویکه نیازبحضوروامضاء مجدد موکل نباشد.

(این وکالت درخصوص نقل و انتقال وواگذاری فاقد اعتبار میباشد.)

حدود اختیارات : وکیل مرقوم بالمباشره درخصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات مزبوره میباشد اقدام و امضاء وی در این موارد بجای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه موکل ندارد و موکلحق عزل ، ضم امین و انجام موضوع وکالت را بصورت مباشرت ضمن عقد خارج لازمی که به اقرار طرفین شفاهی منعقد گردید را از خود سلب و ساقط نمود و این وکالتنامه تا زمان تسویه مطالبات وکیل به قوت و اعتبار خود باقی است.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 255,000ریال  وصول و برابر رسید مرجع سامانه بشماره  مربوطه صادروتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  -------- تنظیم گردید .

 به تاریخ              خرداد ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  دو هجری شمسی  محل امضاء

/ 0 نظر / 58 بازدید