تعهد سازمان اداری و استخدامی کشور و بند 9 شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی

دراجرای مجوز شماره 1147257 مورخ 11/02/96 سازمان اداری و استخدامی کشور و بند 9 شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال 1396 .

براساس معرفی نامه شماره 55/53709 مورخ 29/09/96 اداره کل آموزش و پرورش استان البرز اینجانب *******فرزند **شماره شناسنامه ***متولد ***صادره تهران کد ملی ****ساکن ***** کد پستی **تلفن ****دارای مدرک تحصیلی کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش آ. پ کودکان عقب مانده ذهنی مرکز/ دانشگاه علامه طباطبائی

براساس مجوز مذکور درآزمون استخدام پیمانی سال 96 شرکت و پذیرفته شده ام . باکمال میل و اختیارمتعهد و ملزم می شوم پس ازطی دوره یک ساله مهارت های تعلیم و تربیت مورد نظر آموزش و پرورش ( موضوع ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ) در صورت کسب موفقیت در دوره مذکور در محل خدمت تعیین شده در پیمان نامه ودر صورت تمدید قرارداد بدون هیچ قید و شرطی به مدت 10سال از تاریخ استخدام پیمانی خدمت نمایم و تقاضای نقل و انتقال به هیچ یک ازادارات کل آموزش و پرورش استان های دیگر یا مناطق تابعه استان محل استخدام و یا شهرهای دیگر و همچنین سایر دستگاه ها را نداشته باشم و پذیرش هرگونه درخواستی مبنی بر انتقال در مدت مذکور ممنوع و پس از اتمام مدت تعهد نیز درخواست انتقال تابع ضوابط و مقررات از جمله موافقت مبداء و مقصد خواد بود . مدت سنوات ماموریت تحصیلی ماموریت برون سازمانی و به طور کلی سنواتی که درزمان تعهد مذکور و قبل از انجام تعهد در سایر مراجع داشته باشم جزء ایام تعهد مذکور محاسبه نخواهد شد . در صورت عدم موفقیت دردوره مهارت یا فراهم نمودن موجبات عدم ایفای تعهد مکلف خواهم بود دوبرابر هزینه دوره یک ساله مهارت به اضافه خسارتی که از طرف آموزش و پرورش تعیین میشود را پرداخت نمایم . تشخیص وزارت آموزش و پرورش درعدم تحقق شرایط این سند و عدم انجام خدمت مورد تعهد و محاسبه هزینه های متعلقه غیر قابل اعتراض بوده و متعهد له حق صدور اجرائیه علیه اینجانب را دارد .

اینجانب **** فرزند *******دارنده شناسنامه شماره 51 کد ملی *****صادره تهران کارمند بازنشسته رسمی تامین اجتماعی ساکن تهران متعهد و ملتزم میشوم در صورتیکه با تشخیص وزارت آموزش و پرورش بلحاظ عدم اتمام دوره مهارت موضوع تعهد و یا انجام تمام ویا قسمتی از خدمت مورد تعهد بوسیله متعهد شرایط لازم جهت پرداخت دو برابر هزینه های دوره مهارت آموزی و خسارت تعیین شده به شرح فوق محقق گردد . متضامنا بدون هیچ عذر و بهانه وجوه مورد مطالبه را بپردازم . و متعهد له حق صدور اجرائیه علیه اینجانب رانیز دارد .


/ 0 نظر / 12 بازدید